21.12.2022

Uplatňujete správně DPH u dodávek zboží v rámci EU?


Vážení čtenáři,

pokud obchodujete s podnikateli usazenými ve státech EU, mohl by Vás zajímat tento příspěvek. Připravili jsme pro Vás přehled základních informací a praktických příkladů při aplikaci DPH u intrakomunitárních dodávek zboží. Příspěvek se týká transakcí mezi dvěma subjekty, osobami povinnými k dani (podnikateli), kteří jsou registrováni k DPH v zemi svého usazení. Příspěvek nepojednává o obchodech s novými dopravními prostředky, jejichž režim zákon o DPH upravuje separátně.

Pořízení zboží z jiného členského státu EU

Pokud kupujete zboží od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, kdy zboží je přepraveno do tuzemska (prodávajícím, Vámi nebo zmocněnou třetí osobou), pak daňové dopady z takové transakce by neměly činit větší potíže.

Místo plnění (zdanění) u takového typu plnění je obecně tam, kde je ukončena přeprava zboží (§ 11 odst. 1 zákona o DPH). Proto když koupíte zboží ve výše uvedeném případě, odvedete DPH v tuzemsku (ř. 3 (základní sazba DPH), příp. ř. 4 (snížená sazba DPH)) a pokud máte nárok na odpočet daně (ř. 43 (základní sazba DPH), příp. ř. 44 (snížená sazba DPH)), bude pro Vás taková transakce daňově neutrální.

  • pozor na místo plnění v jiném členském státě EU

Často se v praxi stává, že plátce DPH si nechá zboží přepravit do jiného členského státu EU. Vzhledem k pravidlu pro místo plnění Vám tak mohou vzniknout povinnosti ve vztahu k DPH tam, kam bylo zboží přepraveno. Pokud se prokážete prodávajícímu svým DIČ přiděleným v České republice a neprokážete, že plnění bylo předmětem daně v jiném členském státě EU (tam, kde byla ukončena přeprava zboží), je třeba odvést daň v tuzemsku s tím, že není možné si uplatnit odpočet daně (§ 11 odst. 2 zákona o DPH).

  • pozor na pořízení zboží včetně montáže / instalace

V případě, kdy kupujete zboží od podnikatele usazeného v jiném členském státě EU s tím, že dodání zboží je spojeno s jeho montáží v České republice (provedenou prodávajícím, popř. jím zmocněnou třetí osobou), pak se nejedná o standardní pořízení zboží z EU (neuvádí se tak ani na ř. 3, příp. ř. 4 přiznání); tento typ plnění je řešen separátními ustanoveními zákona o DPH.

Pravidlo pro stanovení místa plnění je upraveno v § 7 odst. 6 zákona o DPH. Místem plnění je u takového plnění místo, kde je zboží montováno / instalováno. Ve výše uvedeném případě by tak místem plnění bylo tuzemsko.

Vzhledem k tomu, že je plnění uskutečňováno osobou neusazenou v tuzemsku (podnikatel se sídlem v jiném členském státě EU), povinnost přiznat daň přechází na kupujícího (plátce DPH v tuzemsku); to platí v situaci, kdy prodávající (osoba neusazená v ČR) nemá v tuzemsku přidělené DIČ (§  108  odst.  3  písm. a) bod 2. zákona o DPH).

Příklad

Společnost usazená v ČR (např. s.r.o.; plátce DPH), nakoupila od německé společnosti (např. s.r.o.; plátce DPH pouze v Německu) zboží, které se zavázala zároveň namontovat v tuzemsku.

Místem plnění je ČR (zde byla provedena montáž); osobou povinnou přiznat daň je tuzemské s.r.o., plnění se uvede na ř. 12, příp. ř. 13 (odpočet daně při splnění podmínek se uvede na ř. 43, příp. ř. 44).

  • pozor na přiznání DPH z pořízení a dovozu zboží

Jedním z příkladů z praxe je i situace, kdy dochází k nákupu zboží, které se nachází v jiném členském státě EU, ale ještě nebylo propuštěno do celního režimu volný oběh. Může se jednat např. o situaci, kdy zboží bylo přepraveno z Velké Británie do Německa, kde bylo prodáno německé firmě (registrována k DPH v Německu) a nacházelo se v celním skladu (nebylo propuštěno do volného oběhu). Německá firma následně zboží prodala tuzemskému podnikateli s tím, že zboží bylo propuštěno do volného oběhu až v tuzemsku (propuštěno tuzemskému podnikateli).

V uvedeném případě je třeba myslet na to, že pokud se Vás taková situace týká, musíte přiznat DPH jak z dovozu zboží (propuštění zboží do volného oběhu v ČR = povinnost přiznat DPH), tak z pořízení zboží z jiného členského státu EU (přeprava zboží ukončena v ČR = povinnost přiznat DPH).

Dodání zboží do jiného členského státu EU

Pokud prodáváte zboží podnikatelům usazeným v jiných členských státech EU s tím, že takové dodání je spojeno s jeho přepravou z České republiky, jedná se o plnění s místem plnění v tuzemsku (tam, kde přeprava začíná, § 7 odst. 2 zákona o DPH). Při splnění definovaných podmínek lze však takové plnění od DPH osvobodit (pak se takové plnění uvádí na ř. 20 přiznání k DPH).

Osvobodit lze plnění pouze v případě (§ 64 zákona o DPH), kdy Vám kupující sdělil svoje daňové identifikační číslo přidělené v jiném členském státě EU, zboží bylo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu (Vámi, kupujícím nebo zmocněnou třetí osobou) a plnění uvedete do souhrnného hlášení.

Fakt, že zboží je přepraveno do jiného členského státu EU než toho, který vydal DIČ, pod kterým se kupující v rámci obchodu identifikoval, není překážkou pro aplikaci osvobození od DPH. Může se jednat o případ, kdy tuzemský podnikatel prodal zboží německému podnikateli (prokázal se DIČ přiděleným v Německu), ale zboží bylo přepraveno do Rakouska. I v takovém případě jsou splněny podmínky pro aplikaci osvobození od DPH (s uvedením plnění do souhrnného hlášení).

Upozorňujeme, že k prokázání přepravy musíte vždy disponovat dostatkem důkazních prostředků, které její uskutečnění dokazují. Problém může nastat např. v okamžiku, kdy jste Vy nebo zaměstnanec přepravil zboží ve vlastní režii (např. firemním vozidlem); v takovém případě doporučujeme disponovat např. údaji z GPS o pohybu vozidla nebo potvrzením kupujícího o převzetí zboží.

Jestliže je zboží dodáno tuzemským podnikatelem firmě do Německa (která je v Německu registrována k DPH), nicméně zboží zůstává v České republice, nejedná se o dodání zboží do jiného členského státu a nelze aplikovat osvobození od DPH; plnění podléhá tuzemské DPH, kterou je povinen přiznat dodavatel takového zboží (český podnikatel).

  • pozor na dodání zboží s montáží / instalací

Pokud je dodání zboží do jiného členského státu EU spojeno s montáží / instalací, pak se nejedná o standardní dodání zboží do jiné země EU pro osobu registrovanou k DPH (§ 64 zákona o DPH).

Jak jsme již zmiňovali, v případě dodání zboží s montáží je místo plnění tam, kde k montáži dochází (§ 7 odst. 6 zákona o DPH). Pokud tak uskutečňujete taková plnění, je třeba zkoumat povinnosti ve vztahu k DPH v zemi, kde k montáži dochází. Tuzemského přiznání k DPH se takové plnění bude týkat pouze tím, že jej uvedete na ř. 26.

Výše uvedený souhrn popisuje informace vztahující se k aplikaci DPH u intrakomunitárních dodávek zboží, nenahrazuje však stanovisko daňového poradce. Jedná se o oblast poměrně širokou a vzhledem k přeshraničnímu prvku i komplikovanou. V rámci příspěvku jsou uvedeny i příklady z praxe, kterých však může být nespočet. Pokud Vás tak zajímají doplňující informace či si nevíte rady s transakcí, kterou v praxi řešíte, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více