20.10.2022

Bezplatné poskytnutí manažerského vozidla – víte jaké jsou daňové dopady?


Dnešní příspěvek se věnuje tématu zdanění manažerského vozidla. Umožňujete svým zaměstnancům používat motorová vozidla pro služební i soukromé účely („manažerské vozidlo“)? Pak věnujte pozornost tomuto příspěvku, v němž Vám nastíníme základní daňové aspekty, které s poskytnutím manažerského vozidla souvisí. V příspěvku naleznete problematiku daní z příjmů stejně jako DPH. Uvedené informace jsou koncipovány pro manažerské vozidlo, které je v obchodním majetku podnikatele.

Manažerské vozidlo může zaměstnanci poskytnout každý zaměstnavatel, ať už se jedná o právnickou osobu či osobu fyzickou – podnikatele. Pokud zaměstnavatel umožňuje použití manažerského vozidla, mělo by to být upraveno v rámci smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Dopady do daně z příjmů fyzických osob

Za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, a to za každý započatý kalendářní měsíc (jedná se o tzv. nepeněžní příjem). Nepeněžní příjem zaměstnavatel zahrne do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného. Uvedené platí i pro případy, kdy za daný kalendářní měsíc vozidlo nebylo skutečně využito pro soukromé účely, ale tato možnost existovala dle dohody se zaměstnavatelem.

Od 1. července 2022 je účinná novela zákona o daních z příjmů, která upravila výpočet nepeněžního příjmu v případě nízkoemisního vozidla. U takových vozidel se za nepeněžní příjem zaměstnance považuje 0,5 % vstupní ceny vozidla. K této problematice vydalo v nedávné době Generální finanční ředitelství informaci jakým způsobem postupovat v případě snížení nepeněžního příjmů za období leden  – červen 2022, na které se nové pravidlo může uplatnit zpětně. Informace naleznete zde.

Zdanitelný nepeněžní příjem na straně zaměstnance vzniká i v případě, kdy zaměstnavatel nese náklady za spotřebované pohonné hmoty a nepožaduje po zaměstnanci úhradu soukromě ujetých km.

Dopady do daně z příjmů právnických osob

Při vlastnictví a provozu manažerského vozidla vzniká na straně zaměstnavatele řada nákladů. Jedná se např. o odpisy, pojištění, opravy či parkovné. Dle aktuálního Pokynu D-22 Generálního finančního ředitelství není nutné takové náklady krátit v poměru použití pro soukromé účely. 

Všechny provozní náklady související s manažerským vozidlem zahrnutým v obchodním majetku podnikatele jsou tak daňově uznatelné. Výjimku představují pouze náklady na pohonné hmoty; náklady na PHM ze soukromých cest zaměstnanců nejsou u zaměstnavatele daňovým nákladem. Pokud je však v pracovní / kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu právo zaměstnance na úhradu takových nákladů ze strany zaměstnavatele upraveno, jedná se na straně zaměstnavatele o daňový náklad v plné výši (u zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem).

A jak je to s DPH u nákladů na provoz vozidla?

U nákladů na provoz vozidla (např. PHM) je podnikatel oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně v poměrné výši, tj. pouze v té výši, která připadá na použití pro služební účely (ekonomickou činnost); lze postupovat 2 způsoby:

  • uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši a následně odvést DPH z hodnoty připadající na soukromě ujeté km;

  • uplatnit nárok na odpočet daně v poměrné výši, která odpovídá rozsahu použití pro služební účely; pokud tuto výši nelze stanovit, je možné použít tzv. kvalifikovaný odhad – ten se na konci roku porovná se skutečným podílem a v případě, že je rozdíl větší než 10 procentních bodů, provede se úprava. Skutečný podíl se určí dle knihy jízd; v této souvislosti upozorňujeme na nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci prokazování skutečného použití vozidla (viz zde náš dřívější příspěvek).

Příspěvek pojednává pouze o základních informacích, proto nenahrazuje odborné stanovisko daňového poradce. Zajímá Vás, jak se postupuje v případě uplatnění nároku na odpočet DPH u pořízení manažerského vozidla? Nebo jste pořídil / -a manažerské vozidlo na finanční leasing a nevíte si rady, jak správně postupovat? Nebo nevíte, jaké jsou daňové souvislosti poskytnutí manažerského vozidla u jednatele? Na tyto i jiné dotazy Vám rádi odpovíme, proto se na nás neváhejte obrátit.

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora pro ESG (nefinanční informace) Více