29.09.2022

Kontrolní hlášení – nedávný rozsudek NSS


Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás seznámili s rozsudkem Nejvyššího správního soudu („NSS“)[1], který v nedávné době rozhodoval ve věci vadného podání kontrolního hlášení.

O základních informacích v souvislosti s kontrolním hlášení jsme Vás informovali na našich stránkách, stejně jako o pokutách, které plynou v případě porušení povinností. Informace naleznete zde. Platí, že pokud je podání kontrolního hlášení učiněno po zákonném termínu bez výzvy správce daně, vzniká pokuta ve výši 1 000 Kč. V případě, kdy správce daně vyzve k jeho podání, které je učiněno v náhradní lhůtě, vzniká pokuta 10 000 Kč, popř. pokuta ve výši 50 000 Kč, pokud plátce daně nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

V uvedeném rozsudku šlo o případ, kdy plátce daně podal kontrolní hlášení 1 den po zákonném termínu s tím, že nedopatřením podal kontrolní hlášení za jiný měsíc (za měsíc srpen 2019 podal soubor s kontrolním hlášením za leden 2019). Správce daně následně vydal výzvu k podání kontrolního hlášení za srpen 2019, na kterou plátce daně nereagoval, načež mu byla uložena pokuta ve výši 10 000 Kč.

NSS se postavil proti jednání správce daně a jeho postup vyhodnotil jako nezákonný. Podle rozhodnutí NSS měl správce daně postupovat dle § 74 odst. 1 a vydat výzvu k odstranění vad podání, a nikoliv zahájit postup vedoucí k uložením pokuty.

Obsah a základní myšlenky NSS

Podle § 70 odst. 2 daňového řádu platí, že každé „podání se posuzuje podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno“. NSS se ve svém rozhodnutí opřel o dřívější rozsudek 9 Afs 24/2013 – 31, kde uvedl, že „Smyslu § 70 odst. 2 daňového řádu, který reprezentuje výraz zásady materiální pravdy, by se však příčilo, aby bylo pravidlo o převaze obsahu podání nad jeho označením automaticky aplikováno i na případy, kdy o vyznění podání jako celku existují vážné pochyby pramenící ze zásadních a na první pohled i laikovi patrných hlubokých rozporů mezi označením podání a jeho obsahem, přičemž pro tyto rozpory zpravidla prohlubované i dalšími okolnostmi případu nelze podání projednat. Při takto zásadních vadách, které však správci daně musí být objektivně patrny a k nimž nepostačí pouhý podatelův subjektivní dojem, že nastaly, by aplikace pravidla o převaze obsahu nad označením ve své podstatě značila vážné riziko desinterpretace skutečného významu podání zamýšleného podatelem. Má-li správce daně dle § 8 odst. 3 daňového řádu ve smyslu zásady materiální pravdy postupovat dle skutečného obsahu (významu) právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní, nesmí v prvé řadě existovat závažné a hluboké pochyby o tom, co vůbec mělo být podáním sděleno. Pro případy zmíněných pochyb ohledně podání je zcela příhodné nechat skrze výzvu dle § 74 odst. 1 daňového řádu vyjasnit pochybnosti o podání ze strany samotného podatele“.

Obdobný náhled (viz výše) je třeba dle NSS aplikovat i na uvedený případ; dle NSS „z okolností musel správce daně na první pohled nabýt pochybností, zda stěžovatelka skutečně míní podat kontrolní hlášení za leden roku 2019, a nikoliv za srpen téhož roku“.

NSS argumentoval tím, že „Namísto toho, aby se správce daně zabýval skutečným významem podání stěžovatelky ze dne 26. 9. 2019, písemnost formalisticky posoudil jako kontrolní hlášení vztahující se k jinému měsíci, které je pro posuzovaný případ irelevantní, a v důsledku toho stěžovatelku vyzval, aby předložila kontrolní hlášení v dodatečné lhůtě, což je postup, který je namístě v případě, že plátce vůbec kontrolní hlášení nepodá. Navíc v této výzvě stěžovatelku ani neupozornil, že eviduje podání, o jehož pravém smyslu přinejmenším musel mít pochybnosti“.

Uložená pokuta v daném případě se dle NSS míjí se svým kýženým účinkem, jejímž primárním smyslem je odradit plátce od neplnění povinnosti podat kontrolní hlášení; účelem sankce dle NSS naopak není trestat plátce za jiná pochybení při podání řádného kontrolního hlášení.

NSS celou věc uzavřel tím, že správce daně neměl ignoroval učiněné podání. Správce daně měl dle NSS kontaktovat plátce daně a informovat jej o vadném podání. V dané věci tak výzva k podání kontrolního hlášení neměla být vůbec vydána.

Pokud Vás k tématu zajímají doplňující informace, neváhejte se na nás obrátit. 

Michaela Kozminská
kozminska@edmutilitas.cz

michaela-kozminska-23[1] 5 Afs 281/2021 - 34

Hledáme posily do týmu
Finanční účetní – zkušenost s IFRS, fondy Více
Asistent/ka auditora, specialista na konsolidace Více