21.09.2022

Zvýhodnění zkrácených úvazků – co se chystá od roku 2023?


Vážení čtenáři,

v tomto příspěvku Vás chceme informovat o změnách u pojistného na sociální zabezpečení, které se týkají zkrácených úvazků, jejichž rozšíření vláda v návaznosti na své Programové prohlášení a příslušnou evropskou směrnici podporuje. Níže uvedená zvýhodnění jsou cílena na skupiny zaměstnanců, u kterých je sjednání standardního plného úvazku v praxi nereálné. Tato opatření by mohla část zaměstnavatelů motivovat k vyššímu využívání zkrácených úvazků, a tím některé nyní nepracující osoby zapojit do trhu práce.

Dne 22. 7. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 216/2022 Sb., který novelizuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účinnost zákona (a tedy jeho praktická aplikace) je posunuta, konkrétně na 1. 2. 2023.

A co konkrétního novela přinese?

Novela zavádí tzv. slevu na pojistném hrazeném zaměstnavatelem ve výši 5 procentních bodů pro vybrané skupiny zaměstnanců. Aktuálně odvádí zaměstnavatel ze mzdy zaměstnance 24,8 % na sociální zabezpečení (21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti). Novelizovaná legislativa umožní za splnění daných podmínek snížení těchto odvodů na 19,8 %.

Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném u zaměstnance, který:

a) je starší 55 let,

b) pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů,

c) pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče,

d) se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem,

e) v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,

f) je osobou se zdravotním postižením, nebo

g) je mladší 21 let.

Dané podmínky musí být splněny po celou dobu trvání kalendářního měsíce, za který je uplatňována sleva.

U bodů a) až f) je dále třeba splnit podmínku délky pracovní doby mezi 8 a 30 hodinami týdně, tj. u osob mladších 21 let bude moci zaměstnavatel slevu na pojistném uplatnit i při nesplnění této podmínky (toto opatření cílí na podporu vstupu absolventů středních škol a učilišť na trh práce, mimo jiné).

Omezující podmínky

Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání, přičemž počet hodin pracovní doby se posuzuje za všechna tato zaměstnání dohromady. Slevu na pojistném lze poskytnout za kalendářní měsíc pouze jednomu zaměstnavateli.

Slevu na pojistném dále nelze uplatnit zejména v následujících případech:

  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy,
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy,
  • odpracovaná doba zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin, nebo
  • pokud je zaměstnanec se zdravotním pojištěním (viz výše bod f) v pracovním poměru k zaměstnavateli se statutem tzv. zaměstnavatele na chráněném trhu a zároveň by slevu na pojistném chtěl uplatňovat tento zaměstnavatel.

Dále je třeba upozornit, že sleva náleží pouze zaměstnavatelům, kteří předem oznámí České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat slevu.

Zaměstnavatel je dále povinen vést evidenci o zaměstnancích včetně dokladů prokazujících nárok na slevu (např. potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním postižení, rodné listy dětí apod.), přičemž zaměstnanec je povinen poskytovat zaměstnavateli potřebnou součinnost.

Uvedenou novelou nevzroste čistý příjem zaměstnance za práci na zkrácený úvazek, mělo by tím však být vytvořeno atraktivnější prostředí pro pracovní pozice na zkrácený úvazek. Podíl zkrácených úvazků patří v České republice dlouhodobě k nejnižším v Evropské unii, proto by uvedenou novelou měla být vyrovnána vzrůstající poptávka ze strany potenciálních zaměstnanců.

V tomto článku jsme uvedli základní informace, které by Vás mohly zajímat. V případě Vašeho zájmu o více informací nás prosím kontaktujte.

Tomáš Brůček
brucek@edmutilitas.cz

tomas-brucek-20

Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více