30.05.2022

Daňové souvislosti práce z domova

Možnost práce z domova („home office“) již není vnímána jako pouhý benefit zaměstnancům. V době, kdy byla nařízena protipandemická opatření, byla práce z domova jedinou možností, jak i přesto zabezpečit fungování firmy. I po jejím skončení se řada zaměstnavatelů k práci z domova uchyluje. Využití může být výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro samotné zaměstnance.

A jaké jsou daňové dopady v případě, kdy se zaměstnavatel se zaměstnancem na práci z domova domluví, Vám nastíníme v tomto příspěvku.

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem domluví na možnosti práce z domova, je zaměstnavatel povinen k náhradě výdajů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem práce. K aspektům práce z domova se v minulosti vyjádřilo Generální finanční ředitelství („GFŘ“), které potvrdilo, že v případě, kdy jsou splněny všechny podmínky zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen k náhradě výdajů vzniklých zaměstnanci. GFŘ konstatovalo, že takové náklady nemohou být zahrnuty ve mzdě či platu a v každém případě je na zaměstnanci, aby jejich vynaložení prokázal.

Výčet nejčastějších nákladů a jejich daňové dopady

  • náklady za opotřebení vlastních zařízení potřebných pro výkon práce (PC, stůl, židle atd. – tyto náklady lze paušalizovat. GFŘ uvádí, že zaměstnanec je povinen prokázat výši nákladů, které jsou nezbytné pro stanovení paušální náhrady (zaměstnavatel nemůže stanovit paušální náhradu pouze na základě kvalifikovaného odhadu / znaleckého posudku). Na straně zaměstnance nevzniká zdanitelný příjem, na straně zaměstnavatele jde o daňový náklad.
     
  • ostatní náklady (např. elektřina, teplo, internet, úklid) – tyto náklady nelze paušalizovat. Zaměstnanec může požadovat po zaměstnavateli poměrnou náhradu těchto výdajů, a to na základě vhodně zvoleného kritéria (např. poměr podlahové plochy určené k výkonu práce z domova k celkové podlahové ploše bytu). Na straně zaměstnance nevzniká zdanitelný příjem, na straně zaměstnavatele jde o daňový náklad.

  • příspěvek na stravování – důležité je stanovení doby (směny) výkonu práce, stejně jako rozvržení pracovní doby a její evidence. Pokud je ujednáno, že zaměstnanci na home office pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, z hlediska daní se postupuje standardně.

Na straně zaměstnance je příjem osvobozen od daně (v případě stravenky bez omezení; v případě stravenkového paušálu do výše 70 % horní hranice stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaných platem při pracovní cestě 5-12 hod.).

Pokud v rámci směny zaměstnanec odpracuje alespoň 3 hod., jedná se na straně zaměstnavatele o daňový náklad (v případě stravenky do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, max. však do výše 70 % horní hranice stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaných platem při pracovní cestě 5-12 hod.; v případě stravenkového paušálu bez omezení).

Možnost práce z domova a její konkrétní parametry doporučujeme vždy upravit v pracovní smlouvě / vnitřní směrnici. Je to důležité nejenom pro nastavení základních podmínek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale také pro dopady, které z toho plynou. Zaměstnavateli může vzniknout např. i povinnost k cestovním náhradám. Dále, pokud by nebyla zaměstnavatelem rozvržena a ujednána pracovní doba při práci z domova, mohlo by to mít negativní dopady do možnosti poskytování příspěvku na stravování a pro jejich uplatnění v daňových nákladech zaměstnavatele.

Home office a stála provozovna

Je důležité upozornit, že home office může zapříčinit vznik stálé provozovny. Obecně a stručně se dá říci, že stálou provozovnou je místo k podnikání, prostřednictvím kterého je zcela nebo zčásti vykonávána ekonomická činnost podniku. Takové místo musí vykazovat stálost (mimo jiné).

Stálá provozovna, která by v ČR vznikla zahraničnímu podniku, zde bude považována za samostatný subjekt daně z příjmů právnických osob. A i naopak může tuzemskému podniku dle lokální legislativy a příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění takový výkon práce zapříčinit vznik stálé provozovny v zahraničí. Výnosy, které stálé provozovně vzniknou, pak budou zdaněny tam, kde se takové místo nachází.

K tomuto tématu vydala OECD Pokyny pro aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění a dopady pandemie Covid -19. Pokyn se vztahuje pouze a výlučně na situace vzniklé během pandemie Covid-19. Výjimečná a dočasná změna místa výkonu práce zaměstnance z důvodu daných pandemií Covid-19, včetně práce z domova, by dle Pokynu neměla pro jeho zaměstnavatele představovat vznik nové stálé provozovny.

Vždy je však nutné možnost vzniku stálé provozovny posuzovat individuálně s přihlédnutím ke všem skutečnostem, které se daného případu týkají. Na otázku jejího vzniku při práci z domova nelze přímočaře odpovědět. Pouze tak upozorňujeme, že taková situace může nastat a vždy doporučujeme možnost vzniku stálé provozovny konzultovat a zhodnotit případné daňové dopady.

V příspěvku jsme nastínili základní informace, které se pojí s prací z domova. Pokud se Vás daná problematika týká, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Michaela Kozminská                                                 Soňa Bokorová
kozminska@edmutilitas.cz                                        bokorova@edmutilitas.cz