09.12.2021

COVID opatření – podpora udržení zaměstnanosti

Vážení,

přinášíme Vám aktuální informace ke „COVID programům“ v pracovní oblasti.

Program Antivirus

Vláda na svém jednání dne 29. listopadu 2021 prodloužila režim A, zároveň znovu aktivovala režim B. Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci tak bude opětovně možné zaměstnavatelům poskytnout finanční pomoc na mzdy zaměstnanců. Program se týká firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění.

Aktualizace ke dni 7. 1. 2022 – vláda pozastavila období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus, a to od 1. ledna 2022. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 při splnění podmínek náleží. Režim A zůstává v platnosti do konce února 2022.

Režim A je prodloužen do 28. února 2022. Vztahuje se na případy, kdy byla zaměstnanci nařízena karanténa či izolace nebo došlo k uzavření či omezení provozu zaměstnavatele.

Výše příspěvku činí 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci a související výše zákonných odvodů), maximální měsíční výše na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Režim B byl znovu aktivován pro období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Režim je určen pro firmy, které nemohou fungovat naplno, a to z důvodu absence významné části jeho zaměstnanců (např. z důvodu karantény), z důvodu chybějících vstupních dodávek nebo z důvodu snížené poptávky po službách či produktech firmy.

Výše příspěvku činí 60 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci a související výše zákonných odvodů), maximální měsíční výše na jednoho zaměstnance činí 29 000 Kč.

Pro nárok na kompenzace v obou režimech je třeba splnění několika podmínek:

  • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  • zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odpovídající výši zákonných odvodů.

Kompletní informace k režimům z programu Antivirus naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další opatření

V legislativním procesu momentálně čekají ke schválení tzv. izolačka a krizové ošetřovné, které zamířily ke schválení Senátem, jednání je plánováno na 15. prosince 2021. Následně je ještě nutný podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů. Účinnost tak lze očekávat nejdříve ve druhé polovině měsíce prosince 2021.

Aktualizace ke dni 22. 12. 2021 – zákon o ošetřovném a zákon o příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě byl dne 21. prosince 2021 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Aktualizace ke dni 7. 1. 2022 – zákon o ošetřovném a zákon o příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě byl dne 23. prosince 2021 publikován ve Sbírce zákonů (účinný je od stejného dne).

Příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě (tzv. izolačka)

Pokud zaměstnanci vznikne z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dle § 192 až 194 zákoníku práce), bude mu příslušet příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den trvání nařízené karantény (nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dnů). Takový příspěvek vyplatí zaměstnavatel spolu s náhradou příjmu za příslušné období.

Pokud součet příspěvku a náhrady příjmů (dle § 192 až 194 zákoníku práce) přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zmeškaných hodin, výše příspěvku se o tento rozdíl sníží.

Příspěvek dle návrhu tak, jak byl předložen Senátu, bude zaměstnanci příslušet i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, a to za podmínky, že karanténa byla nařízena po 31.  říjnu 2021 a trvá alespoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona. Dle předloženého návrhu Senátu zákon počítá s nárokem na příspěvek do 28. února 2022.

Krizové ošetřovné

Zaměstnanci, kteří budou muset zůstat doma s dětmi z důvodu nařízených karanténních opatření (uzavření školského zařízení, popř. karanténa (izolace) dítěte), budou moci opět získat nárok na ošetřovné. Zákon počítá s výší 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu, nejméně však 400 Kč za den. Nárok na ošetřovné se bude kromě zaměstnanců v pracovním poměru týkat i osob pracujících na DPP / DPČ, pokud jsou účastni nemocenského pojištění (na takové osoby se však nebude vztahovat minimální výše ošetřovného za den).

Nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec z důvodu péče o dítě mladší 10 let, jako je tomu u klasického ošetřovného. Dále bude mít nárok na ošetřovné zaměstnanec pečující o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni „lehká závislost“ (bez omezení věku), o osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna ve stacionáři či obdobném zařízení, či o nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Navrhované změny budou platit od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Vývoj v této oblasti pro Vás budeme sledovat a v okamžiku schválení opatření Vás budeme informovat.

V případě, že máte k tématu dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Tomáš Brůček                                     Michaela Kozminská
brucek@edmutilitas.cz                        kozminska@edmutilitas.cz

tomas-brucek-20                 michaela-kozminska-23