13.01.2021

Brexit – dopady do zdanění spotřeby a cla

S koncem roku 2020 také končí přechodné období spojené s  vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Od 1. ledna 2021 již není Spojené království součástí celní unie EU a nevztahuje se na něj právo Unie. Dne 1. ledna 2021 byla mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci. I přesto, že nebyl naplněn nejčernější scénář tvrdého Brexitu bez dohody, ve vztazích se Spojeným královstvím nastanou zásadní změny.    DPH    Obchody se zbožím    Pro účely DPH je od 1. ledna 2021 Spojené království považováno za třetí zemi. Není možné využití specifických postupů a zvláštních režimů jako jsou pravidla pro třístranný obchod, zasílání zboží, konsignačních skladů, dodání a pořízení nových dopravních prostředků nebo zvláštní režim pro obchodování s použitým zbožím a uměleckými předměty.    Výjimkou jsou obchody se zbožím se Severním Irskem. Pro Severní Irsko budou minimálně po další čtyři roky po skončení přechodného období (do konce roku 2024) uplatňována pravidla přechodného období. Obchody se zbožím budou probíhat i nadále podle pravidel platných pro členské státy EU. Co se týče identifikačního čísla bude Severní Irsko při obchodování se zbožím používat od 1. ledna 2021 předponu „XI“.    Obchody se zbožím mezi EU a Spojeným královstvím (s výjimkou Severního Irska) se již neřídí režimem dodání a pořízení do/z jiného členského státu, ale uplatní se pravidla pro dovoz a vývoz. Vstup zboží, které bylo dodáno a odesláno nebo přepraveno ze Spojeného království na území EU, bude podléhat celnímu dohledu a povinnost přiznat a zaplatit daň bude stanovena na základě propuštění do celního režimu. Výstup zboží z  EU dodávaného a odesílaného nebo přepravovaného na území Spojeného království bude od DPH osvobozeno jako vývoz při splnění podmínky prokázání výstupu zboží z území EU.    Jelikož obchody se zbožím již nejsou dodáním nebo pořízením do/z jiného členského státu, ale vývozem nebo dovozem, změna se promítne i do vykazování obchodů v daňovém přiznání.
Číst více
26.11.2020

Informace GFŘ ke „Quick fixes“

Vážení čtenáři,  o tzv. „quick fixes“ jsme Vás zevrubně informovali v našem dřívějším příspěvku. Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zveřejnilo na svých webových stránkách Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020.
Číst více
16.10.2020

Novela zákona o DPH aneb opatření „Quick fixes“ implementována

Vážení čtenáři, v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o evropské iniciativě na poli sjednocení principů DPH u vnitrounijních dodávek se zbožím.
Číst více
19.02.2020

Vývoj v oblasti elektronické evidence tržeb (EET)

V současné době se elektronická evidence tržeb týká pouze subjektů podnikajících v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (CZ NACE 55 a 56) a maloobchodů a velkoobchodů (CZ NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47).
Číst více
22.01.2020

Změny v evropské legislativě DPH aneb Evropská unie směřuje k definitivnímu systému DPH

Evropská unie je na začátku cesty k definitivnímu systému DPH.
Číst více
17.01.2020

Změny v tuzemské legislativě DPH

Dne 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ne všechny změny však nabyly účinnosti v tento den.
Číst více
17.01.2020

Režim přenesení daňové povinnosti plošně pro Českou republiku

Chtěli bychom Vás informovat o iniciativě České republiky, která se již dlouhou dobu zasazuje o zavedení tuzemského plošného režimu přenesení daňové povinnosti.
Číst více
18.10.2019

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně.
Číst více
13.02.2018

Novela zákona o DPH / Amendment to the VAT Act

Vážení klienti, schválenou daňovou novelou zákona o DPH s účinností od 1.7.2017 byla pozměněna ustanovení upravující institut nespolehlivého plátce.
Číst více
13.02.2018

Změny v DPH 2017

Dlouhodobý majetek pořízený formou finančního leasingu Do definice dlouhodobého majetku se doplňuje zásada pro případy, kdy je pořizován formou tzv. finančního leasingu a současně splňuje znaky dlouhodobého majetku.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Finanční účetní Více