17.02.2020

Změny napříč daňovou legislativou

Vážení čtenáři, v tomto příspěvku shrnujeme daňové změny, které nabyly účinnosti dne 1. 1. 2020, a to v souvislosti s daní z příjmů právnických osob, místními poplatky a daní z nemovitých věcí. V závěru vydání zároveň krátce pojednáváme o plánovaných změnách zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví") a o zavedení digitální daně. 1. Daň z příjmů Daň z příjmů v roce 2020 neprojde tak významnými a rozsáhlými změnami, jako tomu bylo v roce 2019.
Číst více
14.02.2020

Kategorizace účetních jednotek a povinné náležitosti přílohy v účetní závěrce

Vážení čtenáři,čas účetních závěrek a povinností s tímto souvisejících se nekompromisně blíží. Dovolte nám tedy v této souvislosti zopakovat základní kategorizaci účetních jednotek dle pevně stanovených kritérií s odvoláním na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Číst více
23.12.2019

Přejeme všem hezké Vánoce


Číst více
18.10.2019

Kontrola plnění zákona o evidenci tržeb

V průběhu měsíce srpna a září se pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních pracovišť vydali po Jihočeském kraji kontrolovat plnění zákona o evidenci tržeb. Nejdříve při akci Vltava, která probíhala v oblasti pod Lipenskou hrází, provedli pracovníci finančního úřadu 5 kontrol v oblasti pohostinství.
Číst více
05.04.2019

Změny v daňových zákonech 2019

1.    Obecné změny s dopadem na daně a pojistné Minimální mzda Od 1. 1. 2019 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 13 350 Kč (z původních 12 200 Kč). Z minimální mzdy vychází několik výpočtů týkajících se daní.
Číst více
13.02.2018

Judikáty Nejvyššího správního soudu

Vyhledávací činnost správce daně Judikát č. 4 Afs 14/2017-36 se týká možnosti správce daně vydávat výzvy daňovým subjektům v rámci vyhledávací činnosti. Správce daně v rámci vyhledávací činnosti vydal vůči daňovému subjektu výzvu k předložení kompletního účetnictví za kalendářní rok a dále evidencí pro účely DPH za 10 měsíců tohoto kalendářního roku. Správce daně v odůvodnění výzvy uvedl, že bude provádět místní šetření daně z příjmů za předmětný kalendářní rok a daně z přidané hodnoty za uvedených 10 měsíců. Daňový subjekt neuspěl u krajského soudu se Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu s argumentací, že po něm bylo požadováno značné množství informací o jeho obchodní činnosti, jež pro něj v rámci místního šetření znamenalo nepřiměřenou administrativní zátěž. Krajský soud rozhodnutí zdůvodnil tím, že v daném případě je finanční správě kvůli existenci veřejného zájmu na správném vyměření a výběru daně umožněno tímto způsobem v místním šetření zasahovat do práv subjektu. Daňový subjekt se následně obrátil na NSS s argumentací, že fakticky k žádnému místnímu šetření nedošlo, a správce daně neměl dle daňového řádu pravomoc k vydání výzev ke splnění povinností v rámci vyhledávací činnosti. NSS zrušil rozhodnutí krajského soudu se zdůvodněním, že správce daně „neprováděl žádné místní šetření ve smyslu § 80 a násl. daňového řádu, naopak požadoval takový rozsah informací a takovým postupem, který odpovídá daňové kontrole. Tímto chováním vybočil žalovaný ze zákonných mezí vyhledávací činnosti. (…) Takový zásah tedy nemůže být činěn správcem daně libovolnou formou, tj. zde „vyhledávací činností“, nýbrž pouze prostřednictvím nástroje k tomu zákonem předvídaného, tedy daňové kontroly “ Zatímco tedy místní šetření slouží k získání předběžných informací pro účely daňového řízení, účelem daňové kontroly je zjištění a prověření daňového základu. Při daňové kontrole má zároveň daňový subjekt zajištěna určitá práva (na rozdíl od vyhledávacího řízení) k ochraně svých zájmů (např. námitky, možnost seznámit se s postupem a zjištěním správce atd.). Správce daně z toho důvodu nesmí svévolně volit mezi těmito právními úkony – dokazování (tedy i vydávání výzev k prokázání skutečností) je možno provádět pouze v rámci daňového řízení. Závěr: Správce daně musí při správě daní využívat zavedených institutů. Požaduje-li značný rozsah dokumentace prostřednictvím neformálního místního šetření v rámci své vyhledávací činnosti, vybočuje ze zákonných mezí daných tímto institutem a poplatník mu není nijak povinen vyhovět.   Daňová uznatelnost nákladů na zajištění partnerů pro konferenci V judikátu č. 9 Afs 142/2016-31 se NSS zabýval daňovou uznatelností nákladů deklarovaných jako odměna za zajištění strategických partnerů na pořádané mezinárodní konferenci v Praze (částka zprostředkovatelské provize 4,9 mil. Kč). Daňový subjekt k prokázání daňové účinnosti předložil zprostředkovatelskou smlouvu, daňové doklady a dále prokázal reálnost uskutečnění dané konference. Neprokázal však, jaké partnery zprostředkovatel pro konferenci zabezpečil, a jak konkrétně tato přijatá služba sloužila pro dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Číst více