08.09.2020

Kompenzační bonus pro DPČ a DPP

V několika předchozích článcích jsme Vás informovali o možnosti získání kompenzačního bonusu pro OSVČ a pro společníky s.r.o. Tímto příspěvkem Vás informujeme o stejné možnosti pro osoby vykonávající činnost na základě dohody o pracovní činnosti („DPČ“) a dohody o provedení práce („DPP“).  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba, která v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 (tzv. „rozhodné období“) byla v důsledku práce na základě DPP nebo DPČ alespoň 4 měsíce účastna nemocenského pojištění. V případě DPP se tak jedná o měsíční hrubý příjem nad 10 000 Kč; v případě DPČ o měsíční hrubý příjem nad 3 000 Kč. Dle informací zveřejněných na webu Finanční správy lze pro splnění této podmínky kombinovat více dohod uzavřených v rozhodném období, zároveň je možné takové dohody kombinovat u různých zaměstnavatelů.  Subjektem kompenzačního bonusu není osoba, která v rozhodném období vykonávala jinou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění (vyjma zaměstnání z titulu dobrovolného pracovníka pečovatelské služby nebo činnosti pěstouna).  Předmětem kompenzačního bonusu je výkon práce na základě DPP nebo DPČ, která nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána v obvyklém rozsahu v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření související s výskytem koronaviru, a to zejména z důvodů:     na straně zaměstnavatele (nutnost uzavření nebo omezení provozu, omezení poptávky po výstupech, omezení nebo ukončení dodavatelských vstupů); pro posouzení důvodů je nutnou podmínkou platnost DPČ nebo DPP ke dni 11. března 2020; nebo     samotného subjektu kompenzačního bonusu (karanténa, péče o dítě nebo jiného člena domácnosti).   Výše kompenzačního bonusu činí 350 Kč za každý kalendářní den bonusového období („první bonusové období“ je od 12. března 2019 do 30. dubna 2020; „druhé bonusové období“ je od 1. května 2020 do 8. června 2020). V případě souběhu více dohod zakládající jednotlivě nárok na kompenzační bonus vzniká takový nárok pouze jednou.  Upozorňujeme, že kompenzační bonus nevzniká za ty dny, kdy žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti.
Číst více
14.07.2020

Program COVID – nájemné

Na začátku června Evropská komise schválila program COVID – nájemné, jehož zpracovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo na svých webových stránkách zveřejnilo jeho konkrétní parametry. Program cílí na podporu podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží či poskytování služeb, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Základní parametry podpory Program je určen podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) ve službách a maloobchodním prodeji, kterým byl v souvislosti s Covid-19 znemožněn prodej zboží či poskytování služeb. Stát podpoří podnikatele až do výše 50 % nájemného, popř. do výše 80 % v případě, kdy je pronajímatelem stát.
Číst více
19.06.2020

Aktuální informace z pracovněprávní oblasti

Vážení, připravili jsme pro Vás souhrn aktuálních informací souvisejících s opatřeními a programy v pracovněprávní oblasti.   1.
Číst více
04.06.2020

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Vážení,  v tomto článku jsme Vás informovali o první novelizaci zákona č. 159/2020 Sb. (zákona o kompenzačním bonusu). Novelou došlo (kromě jiného) k prodloužení období, za které osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o kompenzační bonus, až do 8. června 2020 (tzv. druhé bonusové období).  Nyní přinášíme informace k druhé novelizaci zákona o kompenzačním bonusu. Po vzoru tzv.  „pětadvacítky“ pro osoby samostatně výdělečně činné mohou nově o kompenzační bonus žádat společníci (fyzické osoby) společnosti s ručením omezeným.   Základní pravidla pro možnost čerpání kompenzačního bonusu zůstávají stejná, tj. jeho výše je 500 Kč za každý den, za který nemohla být běžná činnost z důvodu krizových opatření nebo ochrany zdraví vykonávána nad míru obvyklou. Na našich webových stránkách jsme o možnostech, podmínkách a způsobu dosažení tzv. pětadvacítky informovali v několika předchozích příspěvcích.    Pokud jste společníkem společnosti s ručením omezeným a přemýšlíte o možnosti žádat o kompenzační bonus, kromě základních pravidel (viz výše) věnujte pozornost i podmínkám následujícím.  O kompenzační bonus můžete žádat v případě, že:    jste byl/-a ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem České republiky (popř. pokud nejste daňovým rezidentem, ale jste daňovým rezidentem členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru a předpokládáte, že za zdaňovací období roku 2020 budete mít alespoň 90 % svých příjmů ze zdrojů na území České republiky);    nejste účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání ve svém s.r.o.);    nečerpal jste již podporu jako OSVČ; a    Váš podíl ve společnosti s ručením omezeným není představován kmenovým listem.  Kromě podmínek vztahujících se k osobě společníka (fyzické osoby) je zároveň nutné splnění podmínek vztahujících ke společnosti s ručením omezeným:    společnost měla ke dni 12. března 2020 nejvýše dva společníky (fyzické osoby), popř. více společníků, kteří jsou členové jedné rodiny (v přímém příbuzenském vztahu, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství);    obrat společnosti dle zákona o účetnictví za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období překročil 180 000 Kč (v případě s.r.o. vzniklých v průběhu roku 2019 a 2020, je podmínka, že společnost předpokládá dosažení této výše obratu v roce 2020, resp. 2021);    společnost byla ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem České republiky (popř. pokud společnost není daňovým rezidentem ČR, ale je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a taková společnost dosáhla většiny svých příjmů za příslušné období (viz předchozí bod) ze zdrojů na území České republiky;     společnost nebyla v bonusovém období v úpadku nebo likvidaci;     společnost nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.  Upozorňujeme, že v rámci jednoho dne bonusového období není možné paralelně žádat o kompenzační bonus a podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost.  Nárok společníka na kompenzační bonus rovněž nevzniká za kalendářní den, za který s.r.o. obdržela podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními (např. tzv. kurzarbeit) na tohoto společníka.   Žádost o kompenzační bonus  O kompenzační bonus je možné žádat vyplněním formuláře dostupného na stránkách finanční správy a jeho odeslání na příslušný finanční úřad, které je možné učinit písemně nebo elektronicky. Na tomto odkazu naleznete webovou aplikaci žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu, popř. interaktivní formulář PDF spolu s pokyny k jeho vyplnění.   Upozorňujeme, že žádost podává každý ze společníků sám za sebe jako fyzická osoba, nikoli jako s.r.o. Místní příslušnost se tak řídí příslušností žadatele, tj. dle místa trvalého bydliště fyzické osoby. Pokud jste společníkem ve více s.r.o., žádost je možné podat pouze jednou.   Připomínáme, že:    žádost o kompenzační bonus za první bonusové období (trvající od 12. 3. do 30. 4. 2020) lze podat nejpozději do 29. 6. 2020;    žádost o kompenzační bonus za druhé bonusové období (trvající od 1. 5. do 8. 6. 2020) lze podat nejpozději do 7. 8. 2020.   V případě, že Vám není něco jasné nebo potřebujete pomoci s žádostí, neváhejte se na nás obrátit.      
Číst více
18.05.2020

Novela zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ

V několika předchozích příspěvcích jsme Vás informovali o možnostech, podmínkách a způsobu dosažení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (tzv. pětadvacítka).   Momentálně je možné do 29. června 2020 žádat o bonus za tzv. první bonusové období od 12. března – 30. dubna 2020, a to o 500 Kč za každý den, za který nebylo možné zcela nebo zčásti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.   Nyní přinášíme informace k novele zákona (č. 159/2020 Sb.), která kompenzační bonus upravuje.  Dne 7.5. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena první novelizace tohoto zákona přinášející následující změny.    Novelou je možné žádat o kompenzační bonus za tzv. druhé bonusové období trvající od 1.  května do 8. června 2020.   Pro druhé bonusové období platí stejné podmínky a stejná výše bonusu jako pro první bonusové období, tedy 500 Kč za den. V tomto ohledu doporučujeme sledovat webové stránky Finanční správy, na kterých jsou průběžně aktualizovány všechny potřebné informace.  Žádost o kompenzační bonus za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7.  8.  2020.
Číst více
28.04.2020

Prodloužení programu Antivirus do konce května

Vážení čtenáři,  tímto Vás chceme informovat o tom, že v pondělí 27. 4. 2020 schválila vláda návrh na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus do 31. 5. 2020. Dle původního nastavení se program vztahoval pouze na březen a duben. Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále trvat překážka v práci z důvodu omezení či uzavření provozu tak budou moci žádat o refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů i za květen.  Program umožňuje vyplácení příspěvků dvojího typu. Režim A je určen k nahrazení nákladů na náhrady mzdy zaměstnanců v karanténě nebo při uzavření provozu, a to do 80 % (nejvýše však do 39 tis. korun na jednoho zaměstnance). V rámci režimu B jsou vypláceny kompenzace při hospodářských potížích souvisejících s pandemií, a to do 60 % náhrady mzdy, nejvýše však do 29 tis. korun na jednoho zaměstnance. Více informací naleznete v našem dřívějším příspěvku: https://edmutilitas.cz/novinky/detail/47-informace-pro-zamestnavatele-a-zamestnance  Podání žádosti je možné na tomto odkazu: https://antivirus.mpsv.cz/ 
Číst více
15.04.2020

Jak žádat o kompenzační bonus 25 000 Kč?

Vážení,  přinášíme Vám aktuální informace k finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), a to konkrétně ke způsobu podávání žádostí o kompenzační bonus 25 tisíc Kč.  Dne 14. 4. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon upravující kompenzační bonus pro OSVČ a zároveň finanční správa na svých stránkách zveřejnila žádost, na jejímž základě lze o bonus žádat.  Zde je odkaz na webovou aplikaci žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu:  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace  Žádost obsahuje 4 části:     V první části se zadává období, za které OSVČ žádá výplatu bonusu (maximální délka období je 50 dnů – od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).    Ve druhé části se vyplňují základní identifikační údaje o OSVČ a bankovní účet, na který bude bonus zaslán.    Třetí část tvoří údaje k podání. Zde žadatel vybere svůj místně příslušný finanční úřad a územní pracoviště. Dále je zde možnost vyplnit informaci o tom, že žádost podává zástupce (fyzická nebo právnická osoba), v tomto případě se vyplní identifikační údaje této osoby.    Poslední částí je čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus. Upozorňujeme, že čestné prohlášení musí provést přímo žadatel a ne zástupce.  Možnosti odeslání žádosti  První a nejjednodušší možnost podání je odeslání e-mailu na zveřejněnou e-mailovou adresu finančního úřadu. Žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovat (nebo i vyfotit; důležité je, aby byl podpis i text čitelný) a podepsanou žádost poslat jako přílohu e-mailu. E-mailová adresa se zobrazí sama v žádosti na základě vyplnění místně příslušného finančního úřadu.
Číst více
15.04.2020

Odklad splátek úvěrů a hypoték v souvislosti s pandemií COVID-19

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku se věnujeme plánované možnosti odkladu splácení úvěrů a hypoték. Odložení plateb je jedním z dalších vládních opatření, které má za cíl pomoci podnikatelským subjektům a domácnostem, u kterých došlo k výpadku příjmů z důvodu současného stavu.   Upozorňujeme, že příspěvek se týká vládního návrhu Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Ten byl dne 7. dubna 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou, přičemž ještě neprošel celým legislativním procesem. Musí ho ještě schválit Senát a podepsat prezident. Zákon bude platný a účinný až dnem vyhlášení ve Sbírce listin. Projednání v Senátu je naplánováno na 16. dubna. O případných změnách oproti verzi schválené Poslaneckou sněmovnou Vás budeme informovat.
Číst více
15.04.2020

Jak bude fungovat odklad placení nájemného u podnikatelů?

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku shrnujeme aktuální situaci ohledně plateb nájemného v době pandemie. Níže zmíněným vládním návrhem bude prakticky umožněno odložit platby nájemného pro podnikatelské subjekty postižené současnou situací, kdy část z nich musela z důvodu vyhlášení nouzového stavu uzavřít své provozovny. Vláda navrhla zavedení tohoto opatření s cílem alespoň částečně zlepšit současnou nepříznivou finanční situaci podnikatelů, kteří provozují svoji činnost v pronajatých prostorech.   Je však třeba poznamenat, že zákon explicitně nezavádí posun splatnosti nájemného, nýbrž zmírňuje ve vymezených případech následky jeho neplacení (viz dále). Změna ale bude mít reálný dopad na termíny placení nájemného, což do značné míry ovlivní finanční toky u nájemců i pronajímatelů. Zároveň dodáváme a zdůrazňujeme, že se nejedná o prominutí plateb nájemného.  Je zřejmé, že odklad plateb nájemného může pomoci části podnikatelů vyřešit současné problémy s nedostatkem hotovosti, na druhou stranu ovšem negativně ovlivní stranu pronajímatelů. Za zmínku mimo jiné stojí povinnost odvádět DPH i z nezaplacených nájmů.   Vládní návrh Zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 pro nájemce prostor sloužících podnikání byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 8. dubna 2020. Upozorňujeme, že zákon ještě neprošel celým legislativním procesem, musí ho ještě schválit Senát a podepsat prezident. Zákon bude platný a účinný až dnem vyhlášení ve Sbírce listin. Projednání v Senátu je naplánováno na 16. dubna. O případných změnách oproti verzi schválené Poslaneckou sněmovnou Vás budeme informovat. Stav schvalování můžete sledovat na odkazu: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=816. A jak bude „odklad“ placení nájemného reálně vypadat?  Dle nových pravidel pronajímatel nebude moci v ochranné lhůtě do 31. prosince 2020 (původně se navrhovalo datum 31. března 2022) jednostranně ukončit nájem pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo    v rozhodné době (od 12. března 2020 do 30. června 2020), a    v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.  Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že se nejedná o plošný posun plateb nájemného pro všechny podnikatele. Výše uvedená ochrana před jednostranným ukončením nájmu při neplacení nájemného se bude týkat výhradně podnikatelů (nájemců), kteří jsou postiženi nouzovým stavem a došlo u nich ke znemožnění nebo podstatnému ztížení provozování podnikatelské činnosti. Typickým případem je například uzavřená restaurace nebo obchod s oblečením.
Číst více
07.04.2020

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

Vážení, v tomto příspěvku jsme pro Vás připravili souhrn informací relevantních pro zaměstnavatele a zaměstnance. Vzhledem k tomu, že současná situace je velmi chaotická a každým dnem je zveřejňováno velké množství informací, doufáme, že Vám tímto krokem usnadníme orientaci v celé problematice. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit. 1.
Číst více