10.08.2021

Novela zákona o DPH – 1. část

V legislativním procesu se momentálně nachází novela zákona o DPH, která implementuje změny evropské legislativy účinné od 1. 7. 2021. Změny vyplývající z novely směrnice o DPH se týkají následujících oblastí: 1. Zasílání zboží (nově „prodej zboží na dálku“)2. Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. OSS)3. Zrušení osvobození u dovozu zboží nízké hodnoty4. Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní (tzv. „e-commerce“) Novela tuzemského zákona o DPH implementující evropská pravidla se po změnách ze strany Senátu opětovně nachází v Poslanecké sněmovně. V následujícím příspěvku jsme pro Vás připravili základní informace k tomu, co se od 1. 7. 2021 mění.
Číst více
06.08.2021

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Ministryně financí svým rozhodnutím opětovně prodloužila prominutí DPH v případě dodání respirátorů. Dle nejnovějšího rozhodnutí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 je tak do 31. 8. 2021 prominuto DPH při dodání filtračních masek a respirátorů FFP2 a vyšších tříd, a to v rámci standardního tuzemského dodání nebo v případech, kdy vznikla povinnost k DPH při pořízení zboží z jiného členského státu či při dovozu zboží ze zemí mimo EU.
Číst více
13.01.2021

Brexit – dopady do zdanění spotřeby a cla

S koncem roku 2020 také končí přechodné období spojené s  vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Od 1. ledna 2021 již není Spojené království součástí celní unie EU a nevztahuje se na něj právo Unie. Dne 1. ledna 2021 byla mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci. I přesto, že nebyl naplněn nejčernější scénář tvrdého Brexitu bez dohody, ve vztazích se Spojeným královstvím nastanou zásadní změny.    DPH    Obchody se zbožím    Pro účely DPH je od 1. ledna 2021 Spojené království považováno za třetí zemi. Není možné využití specifických postupů a zvláštních režimů jako jsou pravidla pro třístranný obchod, zasílání zboží, konsignačních skladů, dodání a pořízení nových dopravních prostředků nebo zvláštní režim pro obchodování s použitým zbožím a uměleckými předměty.    Výjimkou jsou obchody se zbožím se Severním Irskem. Pro Severní Irsko budou minimálně po další čtyři roky po skončení přechodného období (do konce roku 2024) uplatňována pravidla přechodného období. Obchody se zbožím budou probíhat i nadále podle pravidel platných pro členské státy EU. Co se týče identifikačního čísla bude Severní Irsko při obchodování se zbožím používat od 1. ledna 2021 předponu „XI“.    Obchody se zbožím mezi EU a Spojeným královstvím (s výjimkou Severního Irska) se již neřídí režimem dodání a pořízení do/z jiného členského státu, ale uplatní se pravidla pro dovoz a vývoz. Vstup zboží, které bylo dodáno a odesláno nebo přepraveno ze Spojeného království na území EU, bude podléhat celnímu dohledu a povinnost přiznat a zaplatit daň bude stanovena na základě propuštění do celního režimu. Výstup zboží z  EU dodávaného a odesílaného nebo přepravovaného na území Spojeného království bude od DPH osvobozeno jako vývoz při splnění podmínky prokázání výstupu zboží z území EU.    Jelikož obchody se zbožím již nejsou dodáním nebo pořízením do/z jiného členského státu, ale vývozem nebo dovozem, změna se promítne i do vykazování obchodů v daňovém přiznání. Místo dodání na řádku 20 se zaznamená vývoz na řádku 22.
Číst více
26.11.2020

Informace GFŘ ke „Quick fixes“

Vážení čtenáři,  o tzv. „quick fixes“ jsme Vás zevrubně informovali v našem dřívějším příspěvku. Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zveřejnilo na svých webových stránkách Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020. GFŘ v ní (kromě jiného) vysvětluje pravidla související s „quick fixes“.     Zjednodušení pro „call-off sklady“  V předchozím příspěvku jsme Vás informovali o pravidlech u tzv. „call-off skladů“, konkrétně např. o tom, že s tímto režimem se pojí i jisté administrativní kroky a povinnosti.   Zákon o DPH stanoví, že aby bylo možné zjednodušení využít, je nutné, aby k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na odběratele došlo do 12 měsíců ode dne ukončení nebo odeslání zboží. Mnohdy však může dojít např. ke zničení, ztrátě nebo zcizení přemístěného zboží, tj. k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník nakonec vůbec nedojde. Dle zákona o DPH je v takovém případě porušena podmínka režimu skladu (kromě jiného), která tak povede k registraci dodavatele.  Manka a škody v režimu sklad byly diskutovaným tématem v odborné veřejnosti.
Číst více
16.10.2020

Novela zákona o DPH aneb opatření „Quick fixes“ implementována

Vážení čtenáři, v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o evropské iniciativě na poli sjednocení principů DPH u vnitrounijních dodávek se zbožím.
Číst více
19.02.2020

Vývoj v oblasti elektronické evidence tržeb (EET)

V současné době se elektronická evidence tržeb týká pouze subjektů podnikajících v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (CZ NACE 55 a 56) a maloobchodů a velkoobchodů (CZ NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47). Dne 1. 5. 2020 dojde ke spuštění tzv. 3. a 4. vlny EET, v rámci čehož dojde k rozšíření povinností spjatých s EET i na ostatní subjekty.
Číst více
22.01.2020

Změny v evropské legislativě DPH aneb Evropská unie směřuje k definitivnímu systému DPH

Evropská unie je na začátku cesty k definitivnímu systému DPH. Tak by se daly charakterizovat kroky evropských zákonodárců, které se v současnosti na poli EU odehrávají. Cílem je změna současného systému DPH, Již dlouhou dobu se vedou debaty na téma jeho slabin, z nichž největší je spatřována v náchylnosti na daňové podvody.V roce 2018 představila Evropská komise legislativní návrh na změny směrnice o DPH1, ve kterém došlo k podrobnému popisu základních pilířů konečného systému DPH souvisejícího s dodáním zboží.
Číst více
17.01.2020

Změny v tuzemské legislativě DPH

Dne 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ne všechny změny však nabyly účinnosti v tento den. Níže naleznete informace k souvisejícím změnám s posunutou účinností. Finanční leasing V návaznosti na rozsudek Evropského soudního dvora z října roku 2017 došlo s účinností od 1. 1. 2020 k upřesnění toho, co se pro účely DPH považuje za finanční leasing. Soudní dvůr došel v případu Mercedes Benz (C-164/16) k závěru, že za dodání zboží z pohledu DPH lze chápat i takový pronájem, kdy zákazník sice není povinen po jeho skončení předmětné zboží odkoupit, ale nepodniknutí takového kroku by bylo ekonomicky neracionální.
Číst více
17.01.2020

Režim přenesení daňové povinnosti plošně pro Českou republiku

Chtěli bychom Vás informovat o iniciativě České republiky, která se již dlouhou dobu zasazuje o zavedení tuzemského plošného režimu přenesení daňové povinnosti. Je zřejmé, že pokud bude tato změna realizována, dojde k významné změně systému fungování DPH v ČR.
Číst více
18.10.2019

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně.
Číst více