23.03.2022

Poskytnuté dary na podporu Ukrajiny – plánované změny

V tomto krátkém příspěvku Vás chceme informovat o iniciativě české vlády oznámené na začátku března v souvislosti s poskytováním darů na podporu Ukrajiny.   Obecně platí, že poskytnuté dary jsou daňově neuznatelným nákladem.
Číst více
25.02.2022

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021

Nejen osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tato povinnost se může týkat i některých zaměstnanců, rentiérů nebo i penzistů. Podání daňového přiznání může být výhodné i pro studenty, kteří měli v roce 2021 příjmy z různých brigád.
Číst více
21.02.2022

Konec zasílání inventur pohledávek od ČSSZ

Na konci ledna 2022 spustila Česká správa sociálního zabezpečení novou online službu „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“. Česká správa sociálního zabezpečení již nebude rozesílat tzv. inventury pohledávek. Všechny informace k uhrazeným zálohám na důchodové pojištění OSVČ nově získá pouze online.
Číst více
20.01.2022

Uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně

Víte, za jaká období si můžete uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně? Máte ponětí o tom, že je možné daňovou ztrátu uplatnit zpětně, a to ještě před jejím pravomocným stanovením?
Číst více
22.12.2021

Nové tiskopisy u daně z příjmů ze závislé činnosti

Finanční správa na svých stránkách zveřejnila nové tiskopisy pro účely administrace zdanění příjmů ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021 a 2022. Přehled nových tiskopisů naleznete níže.  Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  Nový tiskopis se použije pro vyúčtování za zdaňovací období 2021. Vyúčtování je plátce povinen podat do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku (do 1. března 2022), pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března 2022.  Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ZDE  Pokyny k vyplnění ZDE Povinná příloha k vyúčtování Počet zaměstnanců k 1.12.2021 ZDE  Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění  Nový tiskopis použijí poplatníci žádající o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021.  Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění ZDE  Potvrzení o zdanitelných příjmech  Za zdaňovací období 2022 budou využívány nové tiskopisy pro potvrzení o zdanitelných příjmech.
Číst více
19.11.2021

Vybrané změny od roku 2022 s dopady do daně z příjmů fyzických osob

Vážení, aktuální kalendářní rok se blíží svému konci, vláda tak schválila novou výši minimální a zaručené mzdy. V nové výši budou platné od 1. ledna 2022, od uvedeného data také bude platit nová výše průměrné mzdy. V dnešním příspěvku naleznete vybrané informace ke změnám v dané oblasti, která je zaměřena na dopady do oblasti daně z příjmů fyzických osob.
Číst více
06.08.2021

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě

Od 28. července 2021 je účinná novela zákona o daních z příjmů, která pro zdaňovací období 2021 zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Zároveň došlo ke zrušení stropu pro měsíční daňový bonus.  U zaměstnanců, kteří si u svého zaměstnavatele uplatňují daňové zvýhodnění na děti, se v průběhu roku 2021 nic nezmění, zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti budou počítat s částkou daňového zvýhodnění jako doposud.
Číst více
20.04.2021

Lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2020 k daním z příjmů

S novelou daňového řádu (o které jsme Vás informovali (v tomto článku), která prodloužila lhůtu pro podání daňového přiznání v elektronické formě, a dále s rozhodnutím ministryně financí o prominutí sankcí při pozdějším podání, se situace ohledně lhůt pro podání daňových přiznání stala poněkud nepřehlednou. V dnešním příspěvku Vám přinášíme přehled, ve kterém naleznete souhrnné informace k termínům pro podání daňového přiznání spolu s platbou daně. Informace jsou platné jak pro fyzické, tak právnické osoby, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.    Způsob podání přiznání  Lhůta pro podání přiznání a zaplacení daně dle daňového řádu  Do kdy lze nejpozději podat přiznání a zaplatit daň bez sankcí  Standardní podání  1. 4. 2021  3. 5. 2021*  Elektronické podání  3. 5. 2021  1. 6. 2021**  Podání daňovým poradcem  1. 7. 2021  1. 7. 2021  Povinný audit účetní závěrky  1. 7. 2021  1. 7. 2021    Lhůta pro podání přiznání a zaplacení daně podle daňového řádu (uvedená ve druhém sloupci tabulky) je stále platná. Na základě rozhodnutí uveřejněným ve Finančním zpravodaji (16/2021) došlo k odpuštění sankcí:  v případě standardního podání (ne elektronicky) do 3. 5. 2021*;  v případě elektronického podání do 1. 6. 2021**.  Upozorňujeme, že rozhodnutím ministryně financí nedošlo k prodloužení zákonných lhůt, ale pouze k odpuštění sankcí za určitých podmínek. Při nesplnění těchto podmínek (při pozdějším podání než 3.  5.  2021, respektive 1. 6. 2021) budou vyměřeny sankce na základě zákonné lhůty dané daňovým řádem. Úroky z prodlení a pokuta za opožděné tvrzení by tedy byly počítány na základě lhůty 1. 4. 2021 (respektive 3. 5. 2021 v případě elektronického podání).  Několik praktických příkladů:  podal/-a jste již Vaše daňové přiznání standardně / v elektronické formě, a to do termínu 1.  4.  2021? Pak můžete bez jakýchkoliv sankcí uhradit nedoplatek nejpozději do 3. 5. 2021;  nepodal/-a jste ještě Vaše daňové přiznání a budete jej podávat v elektronické formě? Pak můžete bez jakýchkoliv sankcí přiznání podat a případný nedoplatek uhradit nejpozději do 1.  6.  2021 – tip: pokud je výsledkem Vašeho přiznání přeplatek, doporučujeme podání učinit nejpozději do zákonného termínu, tj. do 3. 5. 2021, přeplatek Vám bude navrácen do 30 dnů;  bylo Vaše daňové přiznání podáno daňovým poradcem do termínu 1. 4. 2021 a zároveň nemáte povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem? Pak můžete bez jakýchkoliv sankcí uhradit nedoplatek nejpozději do 3. 5. 2021;  nebylo Vaše daňové přiznání podáno a jeho podání bude učiněno daňovým poradcem? Pak máte povinnost přiznání podat a případný nedoplatek uhradit do 1. 7. 2021;  máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem? Pak máte povinnost přiznání podat a případný nedoplatek uhradit do 1. 7. 2021.  Závěrem k tomuto připomínáme, že v případě, kdy Vaše daňové přiznání bude podáno ze strany daňového poradce, je třeba plnou moc udělenou daňovému poradci doručit na Finanční úřad nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, tj. do 1. 7. 2021.  Lhůty pro podání Přehledů OSVČ  Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ  Přehled je nutné podat a případný nedoplatek zaplatit do 30. 6. 2021.   Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem, je možné Přehled podat do 2. 8. 2021 a nedoplatek zaplatit do 8 dnů od podání. V takovém případě je nutné ČSSZ informovat o prodlouženém termínu pro podání daňového přiznání.  Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny  Přehled je nutné podat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla osoba samostatně výdělečně činná v roce 2020 pojištěna, nejpozději do 2. 8. 2021. Uhradit nedoplatek je nutné standardně do 8 dnů od podání Přehledu.  V případě, že máte k tématu jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte se na nás, prosím, obrátit. 
Číst více
13.01.2021

Brexit – dopady do zdanění příjmů 

Od 1. 1. 2021 už netvoří Spojené království součást jednotného trhu ani celní unie. Od tohoto data se na Spojené království také nevztahují mezinárodní dohody EU a stává se tzv. třetí zemí. Tato změna má mimo jiné také dopad do zdanění příjmů.    Zdanění fyzických osob    Omezení využití odpočtů a slev    Pro daňového rezidenta Spojeného království, který má příjmy z České republiky, je nově velmi omezena možnost využití daňových odpočtů a slev. Obecně platí, že nerezidenti České republiky mající zde příjmy můžou snížit svůj základ daně nebo daňovou povinnost o odpočty a slevy, pokud jsou rezidenty členského státu EU nebo EHP. Ukončením přechodného období po výstupu Spojeného království z EU tato možnost snížení pro rezidenty Spojeného království končí. Rezidenti Spojeného království mající příjmy z České republiky nadále budou moci snížit svou daňovou povinnost z těchto příjmů pouze o slevu na poplatníka a na studenta.    Dále také už nejsou v českém přiznání daňově uznatelné dary na veřejně prospěšné účely poskytnuté do Spojeného království.    Nelze dobrovolně podat daňové přiznání    Rezidenti Spojeného království s příjmy z České republiky také ztrácí možnost podat dobrovolně daňové přiznání. V daňovém přiznání nerezidenta lze sraženou daň z vyplacených příjmů nerezidentovi započíst na celkovou daňovou povinnost a v případě, že je daňová povinnost nižší než sražená daň, může vzniknout přeplatek.    Tato možnost je ale dána pouze rezidentům EU a EHP a rezidenti Spojeného království ji nadále využívat nemohou.    Zdanění právnických osob    Podíly na zisku    Nově není možné využívat osvobození příjmů z podílů na zisku na základě směrnice o mateřských a dceřiných společnostech, která za splnění podmínek osvobozovala příjem z podílu na zisku na obou stranách (jak u toho, kdo příjem vyplácí, tak na straně příjemce).    Pokud bude mateřská společnost se sídlem ve Spojeném království vyplácet podíl na zisku dceřiné společnosti v České republice nebo naopak česká společnost vyplácet podíl do Spojeného království, aplikuje se zdanění podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění.    Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění se tento podíl na zisku zdaní v zemi zdroje příjmu ve výši 5 % v případě, že je příjemcem společnost podílející se alespoň 25 % na hlasovacích právech společnosti, která příjem vyplácí. Ve všech ostatních případech může země zdroje příjmu zdanit tento podíl na zisku ve výši 15 %.    Licenční poplatky a úroky    Podobně jako u podílu na zisku, tak i v případě příjmů z licenčních poplatků a úroků dále nelze využívat osvobození na základě směrnice o úrocích a licenčních poplatcích, která za splnění podmínek osvobozuje předmětné příjmy na straně toho, kdo příjem vyplácí.    Licenční poplatky a úroky vyplácené z České republiky do Spojeného království (nebo naopak) tak budou zdaňovány na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Licenční poplatky lze podle smlouvy v zemi zdroje zdanit na základě jejich povahy sazbou 10 % a v některých případech zdanění v zemi zdroje možné není vůbec. Úroky se podle smlouvy při splnění podmínek v zemi zdroje nezdaní vůbec.    Přeměny společností    V rámci přeměny s přeshraničním prvkem, který je rezidentem Spojeného království, nebude dále možné využití režimu vyplývající ze směrnice o fúzích, který proces zjednodušuje očišťuje o daňové dopady.    Zajištění daně    Zajištění daně se běžně používá při výplatě příjmů nerezidentům, který je zdanitelný v České republice a není zdaňován srážkou, s výjimkou, kdy je příjem vyplácen rezidentovi EU nebo EHP.    Při výplatě tohoto typu příjmu rezidentovi Spojeného království bude nově nutné, aby plátce provedl zajištění daně. Toto zajištění se bude týkat například: příjmů stálých provozoven, příjmů z prodeje nebo užívání nemovitostí v ČR, výživného a důchodů, příjmů z převodu podílu ve společnosti se sídlem v ČR. Zajištění se však neuplatní u maloobchodu a nájemného za bytové prostory užívané k bydlení placeného fyzickými osobami.    Na zajištěnou částku, o kterou příjemce příjmu obdrží méně, vystaví finanční úřad potvrzení o zaplacení daně v České republice a bude možné využít institut zamezení dvojího zdanění v souladu s mezinárodní smlouvou.     Dary na veřejně prospěšné účely    Stejně jako u fyzických osob, tak ani u právnických osob není nadále možné snížit základ daně o dar poskytnutý na veřejně prospěšný účel, pokud příjemcem daru je osoba se sídlem ve Spojeném království.    Přidáváme také odkaz na Informaci Generálního finanční ředitelství k dopadům Brexitu na zdanění v oblasti příjmů. 
Číst více
23.12.2020

Změny v zákoně o daních z příjmů

O zrušení superhrubé mzdy, tolik v médiích diskutované, jste zcela jistě slyšeli. Jsou Vám známy ale i ostatní změny, které nás pravděpodobně od příštího roku v daních z příjmů čekají?    Novela zákona o daních z příjmů je součástí daňového balíčku, který byl dnes schválen v Poslanecké sněmov-ně. Nyní bude novela předložena k podpisu prezidentovi.   Pokud zákon nabyde účinnosti později než 1. 1. 2021 (což lze očekávat), budou si moci poplatníci vybrat, zda budou své příjmy za rok 2021 zdaňovat na základě úpravy staré nebo nové. Poplatníkům, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti, provede zaměstnavatel standardním způsobem roční zúčtování dle nové úpravy.   Níže Vám přinášíme přehled hlavních změn, které s novelou souvisí.   ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY A ÚPRAVA SAZEB    Současný výpočet daně ze závislé činnosti vychází z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy navýšené o hodnotu pojistného (sociální a zdravotní pojištění), kterou za svého zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Současný systém skrytě navyšuje daň skrze navýšený základ daně, efektivní míra zdanění je tak často vyšší než odpovídá nominální sazbě 15 %.   Nově bude od toho konceptu upuštěno. Mzdy ze závislé činnosti budou zdaňovány na základě hrubé mzdy, tj. sazba daně bude aplikována přímo na hrubou mzdu nenavýšenou o pojistné, čímž tak daňová zátěž zaměstnance bude snížena.  V návaznosti na zrušení superhrubé mzdy byla zároveň současná jednotná sazba daně 15 % a systém solidární přirážky 7 % (pro příjmy převyšující 48násobek průměrné mzdy) nahrazena dvěma sazbami 15 % a 23 %:  ·     sazba 15 % se aplikuje na základ daně do 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2021 částka 1 701 168 Kč);  ·     sazba 23 % na základ daně tuto částku přesahující.    Zcela jistě pozitivní změnou je zvýšení základní slevy na poplatníka.
Číst více