22.01.2021

Souhrn podpor v  podnikatelské oblasti

Vážení,  níže naleznete souhrn informací k  programům a úlevám, které jsou momentálně v platnosti.
Číst více
22.01.2021

Souhrn podpor v pracovní oblasti

Vážení,   níže naleznete souhrn informací k programům a úlevám v pracovní oblasti, které jsou momentálně v platnosti. Jedná se zejména o program Antivirus a kompenzační bonus pro osoby pracující na základě DPP a DPČ.  1.
Číst více
11.11.2020

Ošetřovné pro OSVČ

Vážení,  přinášíme Vám souhrnné informace k programu Ministerstva průmyslu a obchodu, skrze který mohou OSVČ ode dne 9. listopadu 2020 žádat o dotaci za období uzavření škol nebo jiného zařízení z důvodu mimořádných opatření.
Číst více
11.11.2020

Kompenzační bonus pro subjekty zasažené vládními restrikcemi

Vážení čtenáři, v tomto příspěvku jsme Vás informovali o připravovaných změnách u poskytnutí kompenzačního bonusu pro vybrané subjekty.
Číst více
03.11.2020

Ošetřovné pro zaměstnance

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku jsme Vás informovali o připravovaných změnách u ošetřovného pro zaměstnance v období mimořádných opatření. Návrh zákona nabyl své účinnosti, o podporu je již možné žádat. Oproti původnímu znění došlo k některým změnám, níže Vám přinášíme souhrnné informace.   Kdo má nárok na ošetřovné?  Nárok na krizové ošetřovné mají zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat práci z důvodu péče o:    dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let);    nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku;    osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení;    děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.  V jaké výši a v jakém období je možné žádat o ošetřovné?  Ošetřovné bude vypláceno ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč za den.  Ošetřovné bude vypláceno zpětně za každý měsíc trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, karanténa) za dny péče (viz předchozí část) vykázané na předepsaném tiskopise. Nárok na ošetřovné zaniká skončením pracovního poměru.  Jaké jsou další podrobnosti ošetřovného?    ošetřovné bude poskytnuto i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti (včetně výkonu zaměstnání malého rozsahu) a dohody o provedení práce, pokud jsou účastni nemocenského pojištění (v měsíci, ve kterém nejsou účastni nemocenského pojištění, a ve kterém vznikla potřeba péče, mají nárok na ošetřovné, pokud byli účastni nemocenského pojištění alespoň ve třech měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče);    dva pečující se mohou o péči střídat podle potřeby i vícekrát, vystřídání však není možné v jednom kalendářním dnu;    ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den ošetřování, tj. i za víkendy a státní svátky;    nárok na ošetřovné nevzniká v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy;    není možné žádat o ošetřovné na dítě, na které jeden z rodičů pobírá např. peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo má nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného;    potvrzení školského zařízení se nahrazuje čestným prohlášením zaměstnance;    pro čerpání ošetřovného je nutné vyplnit formulář žádosti a ten odevzdat zaměstnavateli;    dávku ošetřovného vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byly řádně doručeny podklady.  V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci s vyplněním žádosti se na nás neváhejte obrátit.
Číst více
03.11.2020

Aktuální informace k režimu A a B programu Antivirus

V našem nedávném příspěvku jsme Vás informovali o tom, že došlo k prodloužení a rozšíření programu Antivirus A, a to do konce roku 2020.
Číst více
20.10.2020

Současná podpora a úlevy v podnikatelské a pracovní oblasti

Vážení,  přinášíme Vám shrnující informace k současným opatřením, jejichž cílem je pomoc podnikatelům a zaměstnavatelům zasažených momentálními opatřeními proti šíření koronaviru.   Vláda na svých jednáních rozhodla o:  daňových úlevách u vybraných daní;  obnovení daňových úlev na DPH u bezúplatných plnění;  prodloužení programu Antivirus;  prodloužení a úpravě programu COVID – Nájemné;  prodloužení programů na podporu kultury a sportu a novém programu COVID – Bus;  obnovení programu na podporu OSVČ pečující o děti nebo handicapované osoby; ošetřovném pro zaměstnance;  přerušení povinnosti EET;  kompenzačním bonusu pro podnikatele.   1.
Číst více
17.09.2020

Program COVID – ubytování

Vážení,  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na svých webových stránkách vyhlásilo dotační program „COVID – ubytování“, jehož parametry naleznete níže. Program je vyhlášen za účelem podpory subjektů provozující ubytovací služby v České republice dle živnostenského zákona.  Kdo může žádat o dotaci?  Oprávněným žadatel o dotaci je:     právnická osoba, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;     fyzická osoba, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky, popř. daňovým nerezidentem, nicméně předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 splní podmínky pro uplatnění slevy na dani z titulu zaměstnání zdravotně postižených dle § 35 odst. 2 zákona o daních z příjmů.  Pro možnost čerpat dotaci je nutné splnění několika dalších podmínek:     žadatel provozuje v České republice ubytovací zařízení, která nejsou ve vlastnictví státu a splňují minimální parametry třídy ubytovacího zařízení dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: - hotel, motel, botel, kemp, hotel garni, penzion, kemp, chatové osady, turistické ubytovny / hostely nebo nestátní lázeňská zařízení;     výše zmíněná ubytovací zařízení jsou žadatelem označena příslušnou kategorií a třídou;     žadatel plní své povinnosti související s poskytnutím individuálních údajů ve statistickém zjišťování.  Kromě výše zmíněného jsou stanoveny další podmínky, např. žadatel není nespolehlivým plátcem nebo osobou dle zákona o dani z přidané hodnoty, žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, Celní správě a zdravotním pojišťovnám. Žadatel zároveň nesmí být v konkurzu, úpadku ani likvidaci.  Jaká je výše podpory?  Podpora se vztahuje k období od 14. března 2020 do 24. května 2020.
Číst více
16.09.2020

Ukončení období odpuštění záloh na pojistné pro OSVČ

v tomto příspěvku jsme Vás informovali o změnách, které se týkaly odpuštění záloh na důchodové a zdravotní pojištění placených osobami samostatně výdělečně činnými („OSVČ“). Za měsíce březen až srpen 2020 byly odpuštěny platby záloh na důchodové a zdravotní pojištění, a to v jejich minimální výši. V Přehledu za rok 2020 budou odpuštěné minimální zálohy zohledněny jako uhrazené.    Upozorňujeme tak, že od měsíce září 2020 je znovu nutné zálohy odvádět v termínech:     do 8. dne následujícího po měsíci, za který pojistné náleží (zálohy na zdravotní pojištění);     do konce měsíce, za který pojistné náleží (zálohy na důchodové pojištění).  Výjimku představuje situace, kdy záloha za měsíc březen 2020 byla z Vaší strany uhrazena.
Číst více
08.09.2020

Prodloužení programu Antivirus

Vláda ČR prodloužila platnost programu Antivirus na podporu nezaměstnanosti, a to do 31. října 2020.
Číst více