11.02.2022

Změny sazeb DPH u zdravotnických prostředků

S počátkem roku 2022 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tato novelizace ovlivnila přílohu č. 3 zákona o DPH vymezující zboží podléhající první snížené sazbě, a to konkrétně u zdravotnických prostředků. Úpravě sazeb podléhají zdravotnické prostředky s kódy celní nomenklatury 01-96 určené pro výlučnou osobní potřebu k léčbě nebo ke zmírnění důsledků nemocných. Od 1. ledna 2022 podléhají první snížené sazbě DPH zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, které lze zařadit do úhradových skupin v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 nebo do přílohy č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Výjimku představují tzv. „nekategorizované zdravotnické prostředky“, vata buničitá nebo náplast (s výjimkou náplasti hypoalergenní).
Číst více
17.01.2022

Změny u prominutí DPH na vybraná plnění v roce 2022

V jednom z minulých článků jsme Vás informovali o prodloužení prominutí daně z přidané hodnoty u dodání respirátorů a filtračních masek.
Číst více
16.11.2021

Prominutí DPH při dodání respirátorů do konce roku 2021

V předchozích článcích jsme Vás informovali o opětovném prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů a filtračních masek splňující stanovené parametry. Prominutí DPH platí i nadále, dle nejnovějšího rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 33/2021 je za stejných podmínek prodlouženo do 31. 12. 2021.
Číst více
11.11.2021

Zvýšení limitu pro účely registrace k DPH

Česká republika bude usilovat u Evropské komise o zvýšení limitu pro účely registrace k DPH na 2 mil. Kč. Dle současné legislativy platí hranice pro registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč. Plátcem DPH se stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která překročí uvedený obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců (pokud nelze využít výjimky, tou je např. uskutečňování pouze nájmu nemovité věci trvajícího více než 48 hodin jako plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně).
Číst více
27.10.2021

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu

Z důvodu vysokého nárůstu cen energií v posledních měsících rozhodlo Ministerstvo financí o prominutí daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny a plynu. Momentálně platí sazba DPH ve výši 21 %. K plnému osvobození dodávek od DPH je třeba souhlasu Evropské komise, prozatím tak přichází ministerstvo s prominutím daně na poslední dva měsíce letošního roku. V příspěvku Vám přiblížíme základní informace k aplikaci tohoto prominutí dle toho, jak jsou publikovány ve Finančním zpravodaji (číslo 34/2021) a v Informaci Generálního finančního ředitelství k promíjení daně z přidané hodnoty u dodání elektřiny nebo plynu a v Informaci k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH.
Číst více
14.10.2021

Airbnb jako nájem, nebo ubytovací služba?

Pronajímáte prostory skrze internetový portál, jako je např. Airbnb? Poté byste měli zpozornět, jelikož příjmy z takové činnosti jsou obvykle považovány za příjmy ze samostatné činnosti, a nikoliv za příjmy z nájmu.
Číst více
04.10.2021

Novela DPH nabyla účinnosti 1. 10. 2021

Dne 1. 10. 2021 nabyl účinnosti novelizující zákon o DPH, o které jsme Vás informovali v těchto článcích: Novela zákona o DPH – 1. část, Novela zákona o DPH – 2. část.
Číst více
07.09.2021

Podmínky uplatnění ručení za neodvedené DPH

V rámci boje proti daňovým únikům byla zavedena řada legislativních opatření, která mají ztrátám na daňových výnosech předcházet. Jedním z takových opatření je koncept ručení příjemce zdanitelného plnění za neodvedenou daň.
Číst více
31.08.2021

Opětovné prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

V tomto článku jsme Vás informovali o prominutí daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů, pořízení respirátorů z jiného členského státu nebo dovozu respirátorů. Nyní bylo toto prominutí rozhodnutím uveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 za stejných podmínek prodlouženo do 31. 10. 2021. Praktické informace k aplikaci prominutí DPH: plátce je oprávněn k odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění, které použije pro účely dodání zboží, kterého se prominutí DPH týká (např. výrobní náklady); plátce vystaví daňový doklad, na kterém uvede „daň prominuta“ (doporučujeme i odkaz na příslušné rozhodnutí Ministryně financí); pokud dojde k vystavení daňového dokladu s uvedením DPH, je povinnost takovou daň přiznat – přiznanou a odvedenou daň je však možné opravit skrze dodatečné daňové přiznání; pokud nakoupíte filtrační masky či respirátory, kterých se prominutí týká, a na dokladu od dodavatele bude uvedeno DPH, není možné uplatnit nárok na odpočet daně; plátce v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vymezí, u kterého plnění je daň prominuta; v případě tuzemského zdanitelného plnění se plnění uvede na ř. 26 daňového přiznání a údaje se neuvádí do kontrolního hlášení; v případě pořízení zboží z jiného členského státu EU či při dovozu zboží ze země mimo EU se plnění v daňovém přiznání nevykazuje stejně jako se údaje neuvádí do kontrolního hlášení. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.  
Číst více
12.08.2021

Novela zákona o DPH – 2. část

V prvním díle souhrnných informací k novele zákona o DPH jsme Vás informovali o změnách v oblasti zasílání zboží a režimu jednoho správního místa. Ve druhém díle Vás seznámíme se změnami v oblasti osvobození u dovozu zboží nízké hodnoty a novým pravidlům v oblasti tzv. „e-commerce“.   3. Zrušení osvobození u dovozu zboží nízké hodnoty Dle současného znění zákona o DPH je od DPH osvobozen dovoz zboží v případě, kdy jeho úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR (mimo jiné).  Novela zákona o DPH ruší současné osvobození při dovozu zboží. V návaznosti na změny dochází i k zavedení nových režimů výběru předmětného DPH, jejichž cílem je snížení administrativní zátěže.  Jak postupovat od 1. 7. 2021?  Osvobození od DPH lze i nadále využívat, a to do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH.   I nadále platí, že zboží s hodnotou do 150 EUR je osvobozeno od cla. Níže shrnutí informací k DPH a clu:  Jste plátcem či neplátcem DPH?  Pokud jste plátcem DPH a dovážíte do České republiky zboží (je zde propuštěno do celního režimu volného oběhu), ode dne nabytí účinnosti novely bez ohledu na hodnotu zboží přiznáte daň ve svém daňovém přiznání a zároveň si můžete za běžných podmínek uplatnit nárok na odpočet.  Pokud nejste plátcem DPH a zboží, které dovážíte do České republiky (je zde propuštěno do celního režimu volného oběhu):  nepřesahuje hodnotu 150 EUR - jsou zavedeny dva nové zjednodušené zvláštní režimy, a to zvláštní režim dovozu zboží nízké hodnoty a zvláštní režim jednoho správního místa (OSS):  zvláštní režim dovozu zboží nízké hodnoty – DPH vybere od koncového příjemce osoba, která je držitelem povolení k použití tohoto zvláštního režimu, například poštovní nebo přepravní společnost;  OSS v rámci dovozního režimu – DPH odvádí namísto příjemce zboží osoba registrovaná do OSS v rámci dovozního režimu, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní.   Nově zavedené režimy nejsou povinné, představují však značné zjednodušení pro příjemce zboží do stanovené hodnoty. I nadále je však možné DPH odvést v rámci standardního celního řízení.  Pro příjemce to prakticky znamená, že zaplatí DPH v rámci nákupu zboží a tato daň za něj bude odvedena prodejcem v rámci OSS (částka DPH tak bude kalkulována již při stanovení celkové ceny zboží), popř. může být odvedena poštovní či přepravní společností (cena DPH v takovém případě nebude kalkulována prodejcem, ale uvedenou společností).   přesahuje hodnotu 150 EUR – v takovém případě je nutné DPH odvést v rámci standardního celního řízení, tj. nelze využít zjednodušujících režimů.  Praktické dopady probíhajících změn  Po nabytí účinnosti novely zákona o DPH bude nutné počítat s tím, že i ke zboží nízké hodnoty (do 22 EUR) bude přičteno DPH, tj. takové zásilky budou dražší než doposud.   Zároveň bude třeba bedlivě sledovat hodnotu dováženého zboží; pokud celková cena DPH obsahovat nebude, je možné při odvodu DPH využít zjednodušení prostřednictvím přepravní společnosti; v takovém případě doporučujeme domluvu s takovou společností, která si za provedené služby může účtovat dodatečné poplatky.  4. Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní  Novela směrnice zavádí nové povinnosti provozovatelům elektronických rozhraní a platforem, které usnadňují prodej zboží na dálku mezi dodavatelem a konečným příjemce zboží.
Číst více