14.07.2020

Program COVID – nájemné

Na začátku června Evropská komise schválila program COVID – nájemné, jehož zpracovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Číst více
19.06.2020

Aktuální informace z pracovněprávní oblasti

Vážení, připravili jsme pro Vás souhrn aktuálních informací souvisejících s opatřeními a programy v pracovněprávní oblasti.   1.
Číst více
15.06.2020

Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů

Ministryně financí svým rozhodnutím uveřejněným v nejnovějším Finančním zpravodaji prominula pokutu za opožděné podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 18. srpna 2020. Fakticky tak došlo k opětovnému prodloužení termínu pro podání daňových přiznání, která lze podat v této prodloužené lhůtě bez prokazování souvislosti s COVID – 19.  Upozorňujeme, že v případě, kdy máte zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pokud Vaše daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce a zároveň je Vaším příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad, plošné prominutí se na Vás nevztahuje.
Číst více
15.06.2020

Novela zákona o daních z příjmů

Legislativním procesem v současnosti prochází daňový balíček, který reaguje na současnou krizovou situaci.
Číst více
04.06.2020

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Vážení,  v tomto článku jsme Vás informovali o první novelizaci zákona č. 159/2020 Sb. (zákona o kompenzačním bonusu).
Číst více
27.05.2020

Změna výkladové praxe u daňových kontrol?

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 13. 5. 2020 (č. j. 8 Afs 58/2019–48) vyjádřil ve prospěch daňových poplatníků, když odmítl dosavadní výklad finanční správy v otázce prodlužování lhůty pro stanovení daně v případě tzv. řetězení daňových ztrát, kterou NSS označil jako nezákonnou.   Dle zákonné úpravy platí, že pokud poplatník daně z příjmů vykáže ve zdaňovacím období daňovou ztrátu, může ji uplatnit v následujících pěti zdaňovacích obdobích jako položku odčitatelnou od základu daně (§ 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů).  Vykázání daňové ztráty však ovlivňuje lhůtu pro stanovení daně (§ 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů). Zjednodušeně platí, že po uplynutí lhůty pro stanovení daně se daň/daňová ztráta za dané zdaňovací období stává konečnou a nemůže být změněna (ať už ze strany poplatníka, nebo správce daně).   Standardní lhůta pro stanovení daně dle daňového řádu činí 3 roky a začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. V určitých specifických situacích se tato lhůta prodlužuje.
Číst více
18.05.2020

Novela zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ

V několika předchozích příspěvcích jsme Vás informovali o možnostech, podmínkách a způsobu dosažení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (tzv. pětadvacítka).   Momentálně je možné do 29. června 2020 žádat o bonus za tzv. první bonusové období od 12. března – 30. dubna 2020, a to o 500 Kč za každý den, za který nebylo možné zcela nebo zčásti vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.   Nyní přinášíme informace k novele zákona (č. 159/2020 Sb.), která kompenzační bonus upravuje.  Dne 7.5. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena první novelizace tohoto zákona přinášející následující změny.    Novelou je možné žádat o kompenzační bonus za tzv. druhé bonusové období trvající od 1.  května do 8. června 2020.   Pro druhé bonusové období platí stejné podmínky a stejná výše bonusu jako pro první bonusové období, tedy 500 Kč za den. V tomto ohledu doporučujeme sledovat webové stránky Finanční správy, na kterých jsou průběžně aktualizovány všechny potřebné informace.  Žádost o kompenzační bonus za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7.  8.  2020.
Číst více
28.04.2020

Prodloužení programu Antivirus do konce května

Vážení čtenáři,  tímto Vás chceme informovat o tom, že v pondělí 27. 4. 2020 schválila vláda návrh na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus do 31. 5. 2020. Dle původního nastavení se program vztahoval pouze na březen a duben. Zaměstnavatelé, u kterých bude nadále trvat překážka v práci z důvodu omezení či uzavření provozu tak budou moci žádat o refundaci náhrad mezd včetně povinných odvodů i za květen.  Program umožňuje vyplácení příspěvků dvojího typu. Režim A je určen k nahrazení nákladů na náhrady mzdy zaměstnanců v karanténě nebo při uzavření provozu, a to do 80 % (nejvýše však do 39 tis. korun na jednoho zaměstnance). V rámci režimu B jsou vypláceny kompenzace při hospodářských potížích souvisejících s pandemií, a to do 60 % náhrady mzdy, nejvýše však do 29 tis. korun na jednoho zaměstnance. Více informací naleznete v našem dřívějším příspěvku: https://edmutilitas.cz/novinky/detail/47-informace-pro-zamestnavatele-a-zamestnance  Podání žádosti je možné na tomto odkazu: https://antivirus.mpsv.cz/ 
Číst více
15.04.2020

Jak žádat o kompenzační bonus 25 000 Kč?

Vážení,  přinášíme Vám aktuální informace k finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), a to konkrétně ke způsobu podávání žádostí o kompenzační bonus 25 tisíc Kč.  Dne 14. 4. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon upravující kompenzační bonus pro OSVČ a zároveň finanční správa na svých stránkách zveřejnila žádost, na jejímž základě lze o bonus žádat.  Zde je odkaz na webovou aplikaci žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu:  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/zadost-webova-aplikace  Žádost obsahuje 4 části:     V první části se zadává období, za které OSVČ žádá výplatu bonusu (maximální délka období je 50 dnů – od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).    Ve druhé části se vyplňují základní identifikační údaje o OSVČ a bankovní účet, na který bude bonus zaslán.    Třetí část tvoří údaje k podání.
Číst více
15.04.2020

Odklad splátek úvěrů a hypoték v souvislosti s pandemií COVID-19

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku se věnujeme plánované možnosti odkladu splácení úvěrů a hypoték. Odložení plateb je jedním z dalších vládních opatření, které má za cíl pomoci podnikatelským subjektům a domácnostem, u kterých došlo k výpadku příjmů z důvodu současného stavu.   Upozorňujeme, že příspěvek se týká vládního návrhu Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Ten byl dne 7. dubna 2020 schválen Poslaneckou sněmovnou, přičemž ještě neprošel celým legislativním procesem.
Číst více