17.09.2020

Program COVID – ubytování

Vážení,  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na svých webových stránkách vyhlásilo dotační program „COVID – ubytování“, jehož parametry naleznete níže. Program je vyhlášen za účelem podpory subjektů provozující ubytovací služby v České republice dle živnostenského zákona.  Kdo může žádat o dotaci?  Oprávněným žadatel o dotaci je:     právnická osoba, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;     fyzická osoba, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým rezidentem České republiky, popř. daňovým nerezidentem, nicméně předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 splní podmínky pro uplatnění slevy na dani z titulu zaměstnání zdravotně postižených dle § 35 odst. 2 zákona o daních z příjmů.  Pro možnost čerpat dotaci je nutné splnění několika dalších podmínek:     žadatel provozuje v České republice ubytovací zařízení, která nejsou ve vlastnictví státu a splňují minimální parametry třídy ubytovacího zařízení dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: - hotel, motel, botel, kemp, hotel garni, penzion, kemp, chatové osady, turistické ubytovny / hostely nebo nestátní lázeňská zařízení;     výše zmíněná ubytovací zařízení jsou žadatelem označena příslušnou kategorií a třídou;     žadatel plní své povinnosti související s poskytnutím individuálních údajů ve statistickém zjišťování.  Kromě výše zmíněného jsou stanoveny další podmínky, např. žadatel není nespolehlivým plátcem nebo osobou dle zákona o dani z přidané hodnoty, žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, Celní správě a zdravotním pojišťovnám. Žadatel zároveň nesmí být v konkurzu, úpadku ani likvidaci.  Jaká je výše podpory?  Podpora se vztahuje k období od 14. března 2020 do 24. května 2020.
Číst více
16.09.2020

Ukončení období odpuštění záloh na pojistné pro OSVČ

v tomto příspěvku jsme Vás informovali o změnách, které se týkaly odpuštění záloh na důchodové a zdravotní pojištění placených osobami samostatně výdělečně činnými („OSVČ“). Za měsíce březen až srpen 2020 byly odpuštěny platby záloh na důchodové a zdravotní pojištění, a to v jejich minimální výši. V Přehledu za rok 2020 budou odpuštěné minimální zálohy zohledněny jako uhrazené.    Upozorňujeme tak, že od měsíce září 2020 je znovu nutné zálohy odvádět v termínech:     do 8. dne následujícího po měsíci, za který pojistné náleží (zálohy na zdravotní pojištění);     do konce měsíce, za který pojistné náleží (zálohy na důchodové pojištění).  Výjimku představuje situace, kdy záloha za měsíc březen 2020 byla z Vaší strany uhrazena.
Číst více
08.09.2020

Prodloužení programu Antivirus

Vláda ČR prodloužila platnost programu Antivirus na podporu nezaměstnanosti, a to do 31. října 2020.
Číst více
08.09.2020

Kompenzační bonus pro DPČ a DPP

V několika předchozích článcích jsme Vás informovali o možnosti získání kompenzačního bonusu pro OSVČ a pro společníky s.r.o.
Číst více
14.07.2020

Program COVID – nájemné

Na začátku června Evropská komise schválila program COVID – nájemné, jehož zpracovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Číst více
19.06.2020

Aktuální informace z pracovněprávní oblasti

Vážení, připravili jsme pro Vás souhrn aktuálních informací souvisejících s opatřeními a programy v pracovněprávní oblasti.   1.
Číst více
15.06.2020

Prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů

Ministryně financí svým rozhodnutím uveřejněným v nejnovějším Finančním zpravodaji prominula pokutu za opožděné podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a úroku z prodlení na dani za zdaňovací období roku 2019, a to do 18. srpna 2020. Fakticky tak došlo k opětovnému prodloužení termínu pro podání daňových přiznání, která lze podat v této prodloužené lhůtě bez prokazování souvislosti s COVID – 19.  Upozorňujeme, že v případě, kdy máte zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pokud Vaše daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce a zároveň je Vaším příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad, plošné prominutí se na Vás nevztahuje.
Číst více
15.06.2020

Novela zákona o daních z příjmů

Legislativním procesem v současnosti prochází daňový balíček, který reaguje na současnou krizovou situaci.
Číst více
04.06.2020

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Vážení,  v tomto článku jsme Vás informovali o první novelizaci zákona č. 159/2020 Sb. (zákona o kompenzačním bonusu).
Číst více
27.05.2020

Změna výkladové praxe u daňových kontrol?

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 13. 5. 2020 (č. j. 8 Afs 58/2019–48) vyjádřil ve prospěch daňových poplatníků, když odmítl dosavadní výklad finanční správy v otázce prodlužování lhůty pro stanovení daně v případě tzv. řetězení daňových ztrát, kterou NSS označil jako nezákonnou.   Dle zákonné úpravy platí, že pokud poplatník daně z příjmů vykáže ve zdaňovacím období daňovou ztrátu, může ji uplatnit v následujících pěti zdaňovacích obdobích jako položku odčitatelnou od základu daně (§ 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů).  Vykázání daňové ztráty však ovlivňuje lhůtu pro stanovení daně (§ 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů). Zjednodušeně platí, že po uplynutí lhůty pro stanovení daně se daň/daňová ztráta za dané zdaňovací období stává konečnou a nemůže být změněna (ať už ze strany poplatníka, nebo správce daně).   Standardní lhůta pro stanovení daně dle daňového řádu činí 3 roky a začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. V určitých specifických situacích se tato lhůta prodlužuje.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více