26.11.2020

Informace GFŘ ke „Quick fixes“

Vážení čtenáři,  o tzv. „quick fixes“ jsme Vás zevrubně informovali v našem dřívějším příspěvku. Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zveřejnilo na svých webových stránkách Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020.
Číst více
23.11.2020

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO OSVČ – VYPLATÍ SE VÁM?

Paušální daň pro OSVČ – aktuální téma pro živnostníky a podnikatele. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny spolu s daňovým přiznáním podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, to vše separátně, v odlišných zákonných termínech (stejně jako související platby).   Současná zákonná úprava zákona o daních z příjmů umožňuje využití institutu paušální daně.
Číst více
20.11.2020

Novela daňového řádu se změnami a posunutou účinností

Víte, v jaké výši se budou od 1. ledna 2021 platit úroky z prodlení? Jaké změny se chystají v oblasti daňového odpočtu při zahájení daňové kontroly? Bude možné daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2020 podat stejně jako doposud? Odpovědi na tyto otázky naleznete v dnešním příspěvku spolu s dalšími informacemi k velké novele daňového řádu.  O novele daňového řádu jsme Vás již informovali v tomto článku, účinnost byla předpokládána na 1.  května 2020 nebo 1. června 2020. K původnímu návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou však následně Senát přijal řadu pozměňovacích návrhů, návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně, která jej nepřijala a celá novela tak byla v původním návrhu u konce.
Číst více
11.11.2020

Ošetřovné pro OSVČ

Vážení,  přinášíme Vám souhrnné informace k programu Ministerstva průmyslu a obchodu, skrze který mohou OSVČ ode dne 9. listopadu 2020 žádat o dotaci za období uzavření škol nebo jiného zařízení z důvodu mimořádných opatření.
Číst více
11.11.2020

Kompenzační bonus pro subjekty zasažené vládními restrikcemi

Vážení čtenáři, v tomto příspěvku jsme Vás informovali o připravovaných změnách u poskytnutí kompenzačního bonusu pro vybrané subjekty.
Číst více
03.11.2020

Ošetřovné pro zaměstnance

Vážení čtenáři,  v tomto příspěvku jsme Vás informovali o připravovaných změnách u ošetřovného pro zaměstnance v období mimořádných opatření. Návrh zákona nabyl své účinnosti, o podporu je již možné žádat. Oproti původnímu znění došlo k některým změnám, níže Vám přinášíme souhrnné informace.   Kdo má nárok na ošetřovné?  Nárok na krizové ošetřovné mají zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat práci z důvodu péče o:    dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let);    nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku;    osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení;    děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.  V jaké výši a v jakém období je možné žádat o ošetřovné?  Ošetřovné bude vypláceno ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč za den.  Ošetřovné bude vypláceno zpětně za každý měsíc trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, karanténa) za dny péče (viz předchozí část) vykázané na předepsaném tiskopise. Nárok na ošetřovné zaniká skončením pracovního poměru.  Jaké jsou další podrobnosti ošetřovného?    ošetřovné bude poskytnuto i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti (včetně výkonu zaměstnání malého rozsahu) a dohody o provedení práce, pokud jsou účastni nemocenského pojištění (v měsíci, ve kterém nejsou účastni nemocenského pojištění, a ve kterém vznikla potřeba péče, mají nárok na ošetřovné, pokud byli účastni nemocenského pojištění alespoň ve třech měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče);    dva pečující se mohou o péči střídat podle potřeby i vícekrát, vystřídání však není možné v jednom kalendářním dnu;    ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den ošetřování, tj. i za víkendy a státní svátky;    nárok na ošetřovné nevzniká v období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy;    není možné žádat o ošetřovné na dítě, na které jeden z rodičů pobírá např. peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo má nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného;    potvrzení školského zařízení se nahrazuje čestným prohlášením zaměstnance;    pro čerpání ošetřovného je nutné vyplnit formulář žádosti a ten odevzdat zaměstnavateli;    dávku ošetřovného vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byly řádně doručeny podklady.  V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci s vyplněním žádosti se na nás neváhejte obrátit.
Číst více
03.11.2020

Aktuální informace k režimu A a B programu Antivirus

V našem nedávném příspěvku jsme Vás informovali o tom, že došlo k prodloužení a rozšíření programu Antivirus A, a to do konce roku 2020.
Číst více
20.10.2020

Současná podpora a úlevy v podnikatelské a pracovní oblasti

Vážení,  přinášíme Vám shrnující informace k současným opatřením, jejichž cílem je pomoc podnikatelům a zaměstnavatelům zasažených momentálními opatřeními proti šíření koronaviru.   Vláda na svých jednáních rozhodla o:  daňových úlevách u vybraných daní;  obnovení daňových úlev na DPH u bezúplatných plnění;  prodloužení programu Antivirus;  prodloužení a úpravě programu COVID – Nájemné;  prodloužení programů na podporu kultury a sportu a novém programu COVID – Bus;  obnovení programu na podporu OSVČ pečující o děti nebo handicapované osoby; ošetřovném pro zaměstnance;  přerušení povinnosti EET;  kompenzačním bonusu pro podnikatele.   1.
Číst více
16.10.2020

Novela zákona o DPH aneb opatření „Quick fixes“ implementována

Vážení čtenáři, v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o evropské iniciativě na poli sjednocení principů DPH u vnitrounijních dodávek se zbožím.
Číst více
01.10.2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vážení čtenáři,  v našem dřívějším příspěvku jsme Vás informovali o prominutí sankcí plynoucích z opožděného podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Tímto Vás informujeme, že ke dni 26. 9. 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, toliko diskutované.  Schválený zákon dle přechodných ustanovení zrušuje daň z nabytí se zpětnou účinností - vztahuje se na všechny případy, kdy provedení vkladu do katastru nemovitostí proběhlo od 1. 12. 2019 (tj. právní účinky vkladu na katastr nejsou relevantní). Pokud jste daň i přes její zrušení uhradili, lze standardním způsobem požádat finanční úřad o vrácení přeplatku (žádost naleznete na tomto odkazu).  V rámci zákona byly zároveň schváleny dvě zásadní změny v oblasti zákona o daních z příjmů:     Maximální možný odpočet v podobě úroků z hypotéky (či obdobného úvěru) použité na financování vlastní bytové potřeby je snížen z 300 000 Kč na nových 150 000 Kč.
Číst více
Hledáme posily do týmu
Do přátelského týmu hledáme vhodného kandidáta/tku pro pozici účetní. Více