• Změny v DPH od 1.1.2013

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  Pro období 1.1.2013 do 31.12. 2015 platí nově sazby daně z přidané hodnoty ve výši 21% pro základní sazbu daně a výši 15 % pro sazbu sníženou. Přesun ze sazby snížené do sazby základní zaznamenaly pouze některé zdravotnické pomůcky a dětské pleny, jejichž přeřazení vyžaduje Směrnice EU.

  Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty je nyní nastaveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu. Na období od 1.1.2016 je schválená jednotná sazba daně 17,5%.

   

  PŘEVOD NEMOVITOSTÍ BUDE OSVOBOZEN AŽ PO PĚTI LETECH

  Do konce roku 2012 platilo, že převod staveb, bytů a nebytových prostor byl osvobozen od daně po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Od 1.1.2013 je převod nemovitostí možno osvobodit až po období pětiletém. Plátce si po uplynutí tohoto období může zvolit, zda osvobození využije či nikoli.

   

  NOVÁ NÁLEŽITOST DAŇOVÉHO DOKLADU

  Daňový doklad musí nově od 1.1.2013 obsahovat rovněž údaj: „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu, nebo „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

   

  EVIDENCE PRO ÚČELY DPH

  Nově je v souladu s §100 odst. 2 plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění(tj. dodavatele), s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.

   

  ZDAŇOVACÍM OBDOBÍM JE KALENDÁŘNÍ MĚSÍC

  Plátce si může zvolit čtvrtletní zdaňovací období, avšak pouze v případě, že jeho obrat za bezprostředně předcházející rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, není nespolehlivým plátcem (viz níže), není skupinou a změnu zdaňovacího období ohlásí správci daně do konce ledna příslušného roku.

  Změnu není třeba ohlašovat, pokud v bezprostředně předcházejícím roce bylo jeho zdaňovací období čtvrtletí.

  Změnu však nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován ani pro rok následující.

  V praxi to znamená, že plátci, jejichž zdaňovací období bylo kalendářní čtvrtletí již v roce 2011, zůstávají beze změny, pokud splní podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období, avšak ti plátci, kteří byli jako čtvrtletní plátci registrováni v roce 2012 se mohou rozhodnout, zda jejich zdaňovacím obdobím v roce 2013 bude kalendářní čtvrtletí a do 31.1.2013 v tomto smyslu musí informovat správce daně.

   

  NOVĚ PŘÍSTUPNÉ ÚDAJE Z REGISTRU PLÁTCŮ A IDENTIFIKOVANÝCH OSOB

  Správce daně nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců a identifikovaných osob, a to konkrétně DIČ, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo plátce nebo identifikované osoby a číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo účtu nebylo určeno. Zmíněná data hodlá státní správa zveřejnit od 1.3.2013.

  NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE

  Novela nově zavádí pojem „nespolehlivý plátce“, jenž je definován jako plátce, který závažným způsobem porušil své povinnosti vztahující se ke správě daně. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, zda plátce je nespolehlivým či není nespolehlivým plátcem.

   

  RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

  Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. U nových obchodních kontaktů bude tedy vhodné zkontrolovat, zda účet uvedený na faktuře odpovídá číslu účtu z registru plátců.

  Ručení též připadá v úvahu, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. I tady doporučujeme ověření, že Vaše nové obchodní kontakty nejsou vedeny jako „nespolehliví plátci“.

   

  Všichni plátci by pak musí informovat do 28.2.2013 místě příslušný finanční úřad o všech svých bankovních účtech, které používají pro styk s úřadem. Tím se vyhnou riziku možného zařazení do registru „nespolehlivých plátců“.

   

  ELEKTRONICKÁ PODOBA DOKLADŮ

  Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu, s elektronickou podobou dokladu musí souhlasit i odběratel (osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje). Za správnost údajů jako doposud odpovídá osoba, která plnění uskutečňuje.

   

  POVINNÁ ELEKTRONICKÁ FORMA PODÁNÍ

  Od 1.1.2014 bude možné podávat na Finanční úřady daňové přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání a přihláška k registraci  a oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny FÚ. Fyzické osoby budou moci i nadále podávat písemná podání, pokud jejich obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč nebo pokud nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

   

  SNÍŽENÍ OBRATU PRO POVINNOU REGISTRACI PLÁTCŮ

  Od data účinnosti zákona o zavedení jednoho inkasního místa (účinnost je zatím posunuta na 1.1.2015) bude platit, že obrat pro povinnou registraci plátce bude činit 750 000 Kč namísto prozatím platného jednoho milonu Kč.