• Změny u daně z nabytí nemovitých věcí

  od Jaroslava Dolejšová | 14. listopadu 2016

  Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2016 je účinná novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

  Nejdůležitější jsou následující novinky:

  • poplatníkem daně je vždy nabyvatel;
  • zpřísnění podmínek pro osvobození od daně u prvního úplatného nabytí vlastnického práva a
  • zjednodušení výpočtu daně u směny majetku.

  Ve většině případů je rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, který odpovídá dni podání návrhu na vklad práva. Jestliže byl podán návrh na vklad práva do katastru nemovitostí do konce října 2016, postupuje se podle původního znění zákonného opatření.

  Od listopadu 2016 je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy nabyvatel. Současně s touto změnou dochází k zániku institutu ručení za nezaplacenou daň. Kupující tedy musí počítat s dodatečnými náklady spojenými s nákupem nemovitosti. Neplatí tedy již stav, kdy poplatníkem byl standardně převodce, a smluvní strany se mohly v kupní smlouvě dohodnout, že poplatníkem je nabyvatel.

  Osvobození od daně se nově vztahuje pouze na první úplatné nabytí stavby rodinného domu či jednotky v bytovém domě, které jsou dokončené (podle stavebního zákona) nebo užívané. Od listopadu 2016 se osvobození již nedá použít u rozestavěných staveb a jednotek. Aby mohlo být osvobození uplatněno, musí být převod proveden nejpozději do pěti let od dokončení nebo započetí užívání, a to od toho dne, který nastane dříve.

  Další oblast změn souvisí se zjednodušením způsobu stanovení základu daně u směny nemovitých věcí. Při směně se posuzuje nabytí vzájemně poskytovaných nemovitých věcí jako dvě samostatná plnění. Nově se nebude při určování základu daně u nabývané věci přihlížet k hodnotě pozbývané nemovité věci. Sjednanou cenu ovlivní pouze případný doplatek nebo jiné plnění (např. úhrada dluhu za prodávajícího). Základem daně je nabývací hodnota, která se určí porovnáním sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty, která odpovídá 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné (posudkové) ceny nemovité věci. Ve většině případů tedy bude daň ve výši 4 % vypočítána z posudkové hodnoty nabývané nemovitosti.