• Změna poplatníka u daně z nabytí nemovitých věcí

    od Jaroslava Dolejšová | 12. května 2016

    Podle aktuální legislativy mají smluvní strany v případě koupě nebo směny nemovité věci možnost se dohodnout, zda bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce nebo nabyvatel. V současné době pokračuje v Poslanecké sněmovně ČR projednávání novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (sněmovní tisk č. 639 je aktuálně ve 3. čtení), kterou se mimo jiné sjednotí osoba poplatníka na nabyvatele. Současně dojde k zániku institutu ručitele daně. Podle předběžných odhadů lze očekávat účinnost novely od 1. září 2016.

    Součástí výše uvedené novely je dále zjednodušení způsobu stanovení základu daně u směny nemovitých věcí. Při směně jsou předmětem daně obě nabytí vzájemně poskytovaných nemovitých věcí jako dvě samostatná plnění. V současné době vznikají případy, kdy mají poplatníci problém určit cenu sjednanou, která se porovnává pro stanovení základu daně s tzv. srovnávací daňovou hodnotou (zjištěná cena nebo směrná hodnota). Nově se nebude při určení sjednané ceny přihlížet k hodnotě pozbývané nemovité věci.

    Sjednaná cena bude pro účely daně z nabytí nemovitých věcí nově rovna poskytnutému doplatku (v peněžitém či nepeněžitém vyjádření), jestliže byl sjednán. Může tedy být i v nulové hodnotě, neposkytne-li smluvní strana žádný doplatek. Takto zjištěná sjednaná cena se následně porovná se srovnávací daňovou hodnotou, a vyšší z nich je základem daně. Srovnávací daňová hodnota je určena buď směrnou hodnotou, nebo častěji ve výši zjištěné (posudkové) ceny nabývané nemovité věci. Ve většině případů bude výše doplatku (sjednaná cena) nižší než posudková hodnota nabývané nemovitosti (srovnávací daňová hodnota). Pro výši daňové povinnosti tak bude klíčová posudková hodnota nabývané nemovité věci.

    Novela přinese i vyjasnění vymezení předmětu daně při úplatném nabytí vlastnického práva k inženýrské síti nebo spoluvlastnického podílu na ní. Podle současného znění je předmětem daně nebytí vlastnického práva k nemovité věci, která je částí inženýrské sítě. Toto vymezení způsobuje výkladové nejasnosti. Nově bude předmětem daně pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě (a nachází se na území ČR). Budovou podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Tato budova nebo spoluvlastnický podíl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují za nemovitou věc.