• Upřesňující informace k povinnému elektronickému podávání

  od Barbora Spáčilová | 18. února 2015

  Od 1. ledna musí společnosti mnohá podání uskutečňovat pouze elektronicky. Jde například o daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, nebo žádost o zrušení registrace.

  Povinnost elektronického podávání podle § 101a zákona o DPH se vztahuje na plátce, kteří činí nebo mají činit výše jmenovaná podání elektronicky, tedy: „Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.“ Jde tedy nejen o právnické osoby, ale i o některé osoby fyzické.

  A) Právnické osoby, povinné podávat elektronicky

  Podávání se týká všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro účely DPH považují. Shodně se pak týká i všech skupin. Elektronické podání se jich potom týká bez ohledu na zdaňovací období, kterého se podání týkají.

  Příklad

  Může se jednat o daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2013, resp. za 4. čtvrtletí 2013, případně i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebylo podáno a je podáváno po 1. 1. 2014 nebo se může jednat o dodatečné daňové přiznání za kterékoliv zdaňovací období před 1. 1. 2014, které je podávané po tomto datu.

  Právnická osoba má po 1. 1. 2014 povinnost v elektronické formě podávat i případnou přihlášku k registraci za plátce DPH nebo oznámení o změně registračních údajů.

  B) Fyzická osoba, která překročila daný obrat

  Fyzická osoba, která přesáhne obrat 6 000 000,- Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, má povinnost činit podání elektronicky a to od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl obrat překročen.

  Sledování obratu

  Co se rozumí obratem, definuje platné pravidlo zakotvené v ustanovení § 4a tohoto zákona. Lhůta pro počítání obratu je klouzavá, sleduje se tedy obdobně jako při počítání obratu pro účely registrace k DPH. Pro účely vyhodnocení vzniku této povinnosti se obrat poprvé sleduje za 12 měsíců před 1. 1. 2014, tj. od 1. 1. 2013.

  Příklad

  Je-li obrat překročen v únoru 2014, má plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím povinnost podávat daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, elektronicky od 1. dubna 2014, tedy i daňové přiznání a dodatečné daňové přiznáníza březen 2014 nebo i za všechna předcházející zdaňovací období, pokud nebyla dosud podána.

  Pokud je, v případě plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, obrat překročen v prvním čtvrtletí 2014 (např. v únoru), vzniká povinnost činit podání dle předchozího odstavce elektronicky po uplynutí 2. čtvrtletí 2014. Od 1. 7. 2014. Jestliže byl obrat překročen v některém zdaňovacím období v roce 2013 (např. v září 2013), pak plátci s měsíčním zdaňovacím obdobím mají povinnost podávat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání elektronicky od 1. února 2014 a plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím od 1. dubna 2014.

  Stabilizační období

  Při překročení daného obratu má fyzická osoba po 1. 1. 2014 povinnost podávat daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání elektronicky od výše vymezeného okamžiku dále po dobu minimálně 6 měsíců (tzv. stabilizační doba). Pokud v tomto období subjekt opět tuto výši obratu překročí, stabilizační doba 6 měsíců se počítá znovu. Nepřekročí-li fyzická osoba po celou stabilizační dobu tento obrat nemusí již po jejím uplynutí podávat elektronicky

  C) Daňový subjekt, který má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky

  Fyzické osoby, které mají podle zákona povinnost činit podání elektronicky, mají tuto povinnost i podle podle § 101a zákona o DPH.

  Správce daně sleduje tuto povinnost od 1. 1. 2014: zjednodušeně tedy v případě, že taková povinnost u osoby bude existovat po 31. 12. 2013 (resp. podle povinnosti stanovené daňovým řádem od 1. 1. 2015).
Zákonodárce nespecifikuje období časové návaznosti existence „jiné“ povinnosti podávat elektronicky na vznik a trvání povinnosti podávat elektronicky podle § 101a zákona o DPH. Z logiky tohoto ustanovení a jeho účelu je ovšem nejvhodnější aplikovat, že v případě existence i jediné jiné povinnosti podávat elektronicky, platí tato povinnost také dle zákona o DPH.

  Příklad

  Pokud fyzické osobě vznikla povinnost např. podle § 102 zákona o DPH podat souhrnné hlášení nebo podle § 92a zákona o DPH podat výpis z evidence pro daňové účely za leden 2014 v únoru 2014, má tento plátce povinnost činit od 1. února 2014 všechna podání podle § 101a zákona o DPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce.

  Pokud této osobě zvikla povinnost podle § 102 zákona o DPH nebo podle § 92a zákona o DPH výpis z evidence pro daňové účely za prosinec 2013, tak již od 1. ledna 2014 má tento plátce povinnost činit všechna podání podle § 101a zákona o DPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce.

  D) Elektronické podávání u společníků společnosti

  U plátců, kteří vykonávají své ekonomické aktivity v rámci smlouvy o společnosti se povinnost podávat elektronicky podle § 101a zákona o DPH posuzuje u každého individuálně. Všichni společníci jsou totiž samostatnými plátci a proto musí daňové přiznání za činnost mimo společnost podávat samostatně.

  Přesné znění Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání naleznete zde: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2015/informace-gfr-k-povinnemu-elektronickemu-20251.