• Uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 30. listopadu 2016

  Na základě novely 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
  předpisů (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení
  stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH.

  Za předpokladu splnění níže uvedených zákonných podmínek se tak v případě
  uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb
  a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně.

  Výše uvedená změna plyne z rozšíření přílohy č. 2 zákona o DPH o následující položku:
  „56 – Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby
  osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických
  nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku2 2203 až 2208 nebo
  tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly
  24.“

  Obecně pro uplatnění první snížené sazby daně u služeb je rozhodující zařazení předmětné
  služby do přílohy č. 2 zákona o DPH. Pro tyto účely je podstatné, že se jedná o služby, které
  odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008
  (dále jen „kód CZ-CPA“) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové
  části přílohy č. 2. Při této příležitosti je vhodné zdůraznit, že tato kritéria musí být naplněna
  současně, nikoli odděleně pouze na základě zařazení do příslušného kódu CZ-CPA nebo
  pouze na základě slovního popisu.

  1. Kritérium zařazení poskytované služby do kódu CZ-CPA 56

  Pod tyto služby spadají dle klasifikace produkce CZ-CPA veškeré restaurační, cateringové
  a ostatní stravovací služby a služby podávání nápojů. Jedná se například o služby
  restaurací, cateringových společností, závodních a školních jídelen apod.

  2. Kritérium slovního popisu – Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako
  stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná
  o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního
  sazebníku kapitoly 24.

  Pokud jsou poskytované služby zařazeny do kódu CZ-CPA 56, je následně nutné vyhodnotit
  kritérium slovního popisu. První snížená sazba daně se u stravovacích služeb a služeb
  podávání nápojů uplatní pouze za předpokladu, že se jedná o zdanitelné plnění ve smyslu
  § 2 odst. 2 zákona o DPH. Tato úprava se proto nevztahuje zejména na stravovací služby
  poskytované v souvislosti s výchovou a vzděláváním, tj. stravování žáků ve školních
  jídelnách, které jsou podle § 57 zákona o DPH osvobozeny od daně bez nároku na odpočet
  daně (osvobozeno ovšem není stravování poskytované studentům na vysokých školách).
  A dále ani na stravovací služby poskytované v souvislosti s poskytováním zdravotních
  a sociálních služeb, které jsou také osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně (§ 58
  a § 59 zákona o DPH).

  Podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků je z uplatnění první snížené sazby
  daně vyloučeno, a proto se u těchto služeb i nadále uplatní základní sazba daně. V případě
  alkoholických nápojů specifikovaných dle kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 až
  2208 a tabákových výrobků dle kapitoly 24 celního sazebníku se proto uplatní vždy základní
  sazba daně bez ohledu na formu zdanitelného plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby).

  Praktické aspekty poskytování předmětných služeb

  Z hlediska vymezení restauračních služeb dle unijních předpisů3 a judikatury Soudního dvora
  Evropské unie4 lze dovodit, že do této kategorie spadají stravovací služby i podávání nápojů
  ve smyslu kódu CZ-CPA 56, přičemž jednotlivá podání jídel, nápojů či obojího jsou obvykle
  považována pouze za jednu složku restaurační služby jako celku, v němž služby převažují.

  S ohledem na znění kritéria slovního popisu v příloze č. 2 k zákonu o DPH, které mimo jiné
  ustanovuje výjimku z uplatnění první snížené sazby daně v případě alkoholických nápojů
  a tabákových výrobků podávaných v rámci stravovacích služeb a podávání nápojů, je,
  z hlediska určení správné výše sazby daně z přidané hodnoty u předmětných zdanitelných
  plnění, nutné rozlišit ty části plnění vztahující se k podání alkoholických nápojů nebo
  tabákových výrobků, neboť u těchto položek se první snížená sazba daně neuplatní.5

  Pokud si host restaurace příkladně objedná dvě polední menu skládající se z hlavního jídla
  a nápoje, přičemž v prvním případě bude podáván nápoj nealkoholický a ve druhém
  alkoholický, musí provozovatel restaurace, plátce daně z přidané hodnoty, v rámci
  poskytnuté stravovací služby rozlišit uplatnění první snížené sazby daně u podání jídla
  a nealkoholického nápoje a uplatnění základní sazby daně v případě podání alkoholického
  nápoje, neboť tato složka předmětného plnění je z uplatnění první snížené sazby daně
  u stravovacích služeb ze zákona explicitně vyloučena.

  Uvedená pravidla se neuplatní v případě stravovacích služeb a podávání nápojů
  poskytnutých v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu dle § 89 zákona o DPH.
  Podrobnější informace k uvedeným specifikům jsou k dispozici na internetu Finanční správy.6

  V případě poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů ubytovacími zařízeními
  mohou nastat určitá specifika, za jejichž předpokladu se výše uvedená pravidla rovněž
  neuplatní. Vybrané příklady jsou k dané problematice zveřejněny na internetu Finanční
  správy v samostatném dokumentu.7

  Přechodné období

  S ohledem na účinnost zákona č. 113/2016 Sb. a souvisejících přechodných ustanovení se
  bude nová úprava v oblasti sazeb daně aplikovat u těch zdanitelných plnění, která budou
  uskutečněna od 1. 12. 2016. V případě situací, kdy byla poskytnuta úplata přede dnem
  uskutečnění zdanitelného plnění a toto plnění bude uskutečněno až po 1. 12. 2016, uplatní
  se pro výpočet daně postup podle § 37a zákona o DPH.

  Závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

  V případě nejistoty či nejasností jakou sazbu daně v případě zdanitelného plnění uplatnit, lze
  i nadále využít institutu tzv. závazného posouzení. Podání žádosti o závazné posouzení pak
  vychází především z § 47a a § 47b zákona o DPH, přičemž se pro podání žádosti a další
  procesní záležitosti spojené s řízením o závazném posouzení použijí příslušná ustanovení
  zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se může
  vztahovat pouze k jedné položce zboží či služby a její podání podléhá správnímu poplatku
  ve výši 10 000 Kč.

  1 Zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
  2 Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění (Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
  3 Článek 6 nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
  4 Např. rozsudek C-231/94 Faaborg-Gelting Linien, C-497/09 – Bog a další
  5 Uvedené pravidlo lze dovodit z judikatury Soudního dvora Evropské unie. Viz případy C-384/01 – Komise v. Francie, C-251/05 – Talacre Beach Caravan Sales a C-94/09 – Komise v. Francie
  6 http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-asdeleni/dph-u-sluzeb-cestovniho-ruchu/informace-k-uplatnovani-dph-u-sluzeb-2040
  7 http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Ubytovani_se_stravovanim.pdf

  Zdroj: GFŘ