• Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

  od Jaroslava Dolejšová | 11. listopadu 2015

  V rámci schválené novely Zákona o Účetnictví došlo také k úpravě Zákona o daních z příjmů a navazujícího Zákona o rezervách v oblasti daňové uznatelnosti úhrad plateb určených pro likvidaci elektroodpadů ze solárních elektráren uvedených na trh do dne 1. 1. 2013. Do r. 2015 nebyla tato oblast daňově zvlášť řešena, přičemž se mělo za to, že dílčí úhrady příspěvku na likvidaci zařízení byly daňově uznatelným nákladem.

  Od r. 2016 (s dobrovolnou aplikací pro zdaňovací období s počátkem v r. 2015) vstupuje do platnosti nová úprava, která jmenovitě dílčí úhrady poplatků na likvidaci považuje za nedaňový náklad. Naproti tomu Zákon o rezervách umožňuje tvorbu nového druhu daňově uznatelné rezervy – rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních elektráren.

  Jedná se pouze o evidenční rezervu (není závislá na účetnictví, ve kterém se nadále promítají dílčí úhrady příspěvku). Její celková výše je stanovena úhrnnou částkou financování, kterou je provozovatel solární elektrárny povinen uhradit v rámci její likvidace. Tato částka je snížena o již zaplacené příspěvky, které v minulých obdobích již snížily základ daně (vstoupily jako úhrady do přímých nákladů před účinností této novely).

  Rezerva je evidována měsíčně, přičemž měsíční výše je  rovna podílu celkové výše rezervy a počtu měsíců, které uplynou od prvního dne zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost úhrady první platby příspěvku, do ukončení doby odpisování hmotného majetku, jehož je solární panel součástí. Rezerva se tvoří za každý měsíc zdaňovacího období resp. období, za které se podává daňové přiznání, počínaje prvním měsícem zdaňovacího období, ve kterém vznikla provozovateli povinnost platit dílčí úhrady příspěvku na likvidaci zařízení. Rezervu lze v r. 2015 nebo r. 2016 tvořit i za měsíce roku 2014 nebo 2015, jestliže vznikla provozovateli v tomto období povinnost platit dílčí úhrady příspěvku na likvidaci zařízení.

  Dále o rezervě platí, že:

  • Nezrušuje se v případě pachtu jinému provozovateli nebo při vstupu do likvidace, naopak ji lze dále v průběhu tvořit
  • Zjistí-li poplatník skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí
  • Dojde-li k likvidaci solárního panelu, zruší se část rezervy týkající se likvidovaného panelu ve zdaňovacím období, kdy provozovatel kolektivního systému předloží finanční vypořádání provozovateli solární elektrárny, ve kterém toto vyřazení zohledňuje.