• Optimalizace daňové povinnosti u skupin spojených osob

    od Jaroslava Dolejšová | 15. ledna 2016

    V nedávném rozsudku (NSS č. j. 9 Afs 57/2015 – 120) se Nejvyšší správní soud zabýval legalitou transformace holdingové struktury u skupiny spojených osob, v dané kauze vedoucí k snížení základů daně u daňových subjektů v ČR ve prospěch jiných členů skupiny v zahraničí. V citovaném rozsudku dospěl NSS k názoru, že i přes dodržení všech formálních náležitostí zákona o daních z příjmů (uznatelnost nákladových úroků a další), došlo vnitroskupinovými operacemi k zneužití práva. NSS toto odůvodnil faktickou neexistencí jiného ekonomicko-hospodářského důvodu pro uskutečnění předmětných intercompany transakcí než cíleného snížení základu daně v ČR. Citovaný rozsudek má dalekosáhlé dopady do praxe, a to nejenom u mezinárodních transakcí v rámci skupiny, ale také při přesouvání základu daně mezi tuzemskými subjekty.