• Novela zákona o DPH 2014

  od Barbora Spáčilová | 27. ledna 2014

  NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE

  V souvislosti s ručením příjemce zdanitelného plnění za DPH rozšířilo GFŘ ve své informaci okruh důvodů, proč se stát tzv. „nespolehlivým plátcem“ jejichž odběratelé jsou povinni vůči nim daň zajišťovat.

  Plátce může být označen jako nespolehlivý v případě, že dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty. To se děje, pokud plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek neuznání plátcem uplatňovaného nároku na odpočet daně a vyměření nebo doměření daně jinak, než plátce deklaroval v podaném daňovém přiznání k DPH nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH. K ohrožení veřejného zájmu dochází, bude-li ve výše uvedených případech snížen plátcem uplatněný odpočet daně minimálně o 500 tisíc Kč a související vyměřená daň není zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti uvedené v platebním výměru.

  Pokud je plátce označen jako nespolehlivý k datu uskutečnění zdanitelného plnění, nastupuje pro jeho odběratele automatická povinnost ručení za daň.

   

  DPH U POZEMKŮ

  Přestože Nový občanský zákoník pojímá stavbu jako součást pozemku, nastavení DPH jde opačnou cestou. Převody pozemků mohou být nadále osvobozeny, pokud na nich není umístěna stavba nebo pokud není vydáno stavební povolení k umístění stavby na pozemku. Zjednodušeně řečeno, převod pozemku může být osvobozen  pouze tehdy, jedná-li se o „holou pláň“.

  Dále se v praxi u zastavěných pozemků mohou vyskytnout všechny následující varianty:

  • Převod pozemku může být osvobozen (je-li převod nemovitosti na něm umístěné uskutečněn po uplynutí pětileté lhůty od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby), protože režim pozemku sleduje osud stavby.
  • Převod pozemku může podléhat snížené sazbě DPH, pokud je na něm umístěna stavba pro sociální bydlení.
  • Převod pozemku může podléhat základní sazbě DPH, pokud je na něm umístěna stavba jiná než pro sociální bydlení.

  Potřebujete o  novinkách v DPH vědět více? Kontaktujte nás.