• Návrhy změn zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí – navrhovaná účinnost od 1. 4. 2016

  od Jaroslava Dolejšová | 15. února 2016

  Sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci u daně z nabytí nemovitých věcí

  Nově bude poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující). Současně dojde k zániku institutu ručitele daně. To přispěje k jednoznačnosti výkladu a ke zjednodušení úpravy, sníží se také administrativní náročnost.

  Stávající úprava, která dává v případě koupě a směny možnost výběru, která ze smluvních stran ponese daňovou povinnost, působí v praxi značné problémy. Díky nejednoznačným ujednáním ve smlouvách smluvní strany nemají jistotu, kdo je poplatníkem daně, a zbytečně se prodlužuje daňové řízení proto, aby daň byla stanovena správnému subjektu. Navíc několik alarmujících kauz, ve kterých došlo ke zpronevěření prostředků na úhradu daně uložených občany do úschovy, což vedlo k povinnosti uhradit z pozice ručitele tuto daň podruhé, jednoznačně svědčí pro nutnost sjednocení poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele (kupujícího). Kupující tak bude daň platit přímo, nikoliv zprostředkovaně jako součást kupní ceny, a nebude tak vystaven riziku podvodného jednání ze strany zprostředkovatelů.

   

  Změna koncepce zdanění inženýrských sítí

  Při nabytí inženýrských sítí bude nově podléhat zdanění pouze nabytí budov nebo jejich částí, které jsou částí inženýrské sítě. To odstraní problémy, které v praxi přinášely převody inženýrských sítí díky obtížnému definování nemovité věci v těchto případech.

   

  Zjednodušení způsobu určení základu daně u směny

  Navrhuje se zjednodušit určení sjednané ceny u směny nemovitých věcí tak, že se nebude přihlížet k hodnotě pozbývané nemovité věci.

   

  Doplnění předmětu daně

  Doplňuje se předmět daně o případy, kdy je prodlužována doba, na kterou bylo zřízeno právo stavby. Za nabytí nemovité věci tak bude považováno nejen zřízení práva stavby, ale i případné prodloužení doby existence práva stavby; délka existence práva stavby bude zohledněna při stanovení základu daně.

   

  Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek od daně z nabytí nemovitých věcí

  Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se budou vztahovat pouze na první úplatná nabytí nově dokončených nebo užívaných staveb a jednotek (staveb a jednotek dokončených podle stavebních předpisů nebo předčasně užívaných), a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Osvobození nebude možno aplikovat v případech rozestavěných staveb a jednotek. Tím se předejde mnohým nejasnostem v praxi ohledně toho, zda jde o první nebo již další převod, resp. nabytí.