• Kontrolní výkaz pravděpodobně bude povinný od roku 2016

  od Barbora Spáčilová | 27. srpna 2014

  Součástí velké novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která se v současnosti nachází v připomínkovém řízení je zahrnuta také povinnost podávat od začátku roku 2016 tzv. Kontrolní výkaz. Podává se za každé zdaňovací období plátce spolu s přiznáním k DPH.

  Na rozdíl od přiznání k DPH, kde se pro jednotlivé typy plnění vyplňují pouze celkové součtové hodnoty, Kontrolní výkaz obsahuje každou fakturu zvlášť. Jednotlivé položky obsahují datum plnění, číslo faktury, DIČ protistrany, specifický symbol transakce a cenu transakce. Díky elektronickému podání tyto informace postačují finančnímu úřadu ke křížové kontrole transakce a vyloučení možnosti některých typů daňových podvodů. Jelikož zavedení kontrolního výkazu k DPH se blíží i v České Republice, rádi bychom vám touto cestou přiblížili Slovenskou zkušenost ze zavádění tohoto výkazu do praxe.

  Výkaz je členěn na více částí, mimo jiné:

  • Údaje z vydaných faktur, ze kterých plátce je osobou povinnou k dani v tuzemsku.
  • Údaje z vydaných faktur, ze kterých je osobou povinnou k dani v tuzemsku příjemce plnění jako plátce daně – vybrané druhy plnění, ve kterých je plátcem daně příjemce plnění.
  • Údaje z přijatých faktur, u kterých je plátce daně jako příjemce plnění osobou povinnou platit daň v tuzemsku – pořízení zboží nebo přijetí služby z jiného členského státu (tzv. reverse charge).
  • Údaje z přijatých faktur, u kterých je plátcem daně příjemce plnění a u kterých plátce daně uplatňuje v příslušném daňovém období nárok na odpočet daně.
  • Údaje o celkových sumách základů daně, daně a odpočtu daně z přijatých zjednodušených faktur – cestovní lístky, dálniční známky, zjednodušené doklady z elektronických registračních pokladen.
  • Údaje z opravných faktur vyhotovených dodavatelem k fakturám uvedeným v 1. a 2. bodě.
  • Údaje o celkových sumách obratů evidovaných elektronickou registrační pokladnou.
  • V kontrolním výkazu se neuvádějí poskytnutá plnění s místem plnění v jiném členském státě (které se nalézají na souhrnném hlášení) a ve třetí zemi.

   

  Zavedení do praxe – Slovensko

  Většina problémů spojených se zaváděním KV do aktivní praxe je spíše technického rázu. Jelikož byla tato povinnost schválena až na konci října 2013, většina účetních a daňových softwarů nezvládla krátkou dobu přizpůsobení. Zejména u zahraničních programů (např. SAP) funkční podpora vyplnění stále není na dostatečné úrovni. Projevilo se to třeba v nemožnosti automaticky vyplnit číslo faktury zejména v situacích, kdy toto číslo obsahovalo nestandardní znaky, např. lomítka, hvězdičky nebo pomlčky. V závislosti na objemu položek ve výkazu pak manuální kontrola a přepsání na správné záznamy může trvat i několik hodin.