• Jak na elektronickou komunikaci s finanční správou?

  od Barbora Spáčilová | 6. února 2015

  Nové nařízení o elektronické komunikaci s úřady finanční správy má za následek některé nejasnosti. Mnozí z těch, koho se změny týkají si nejsou jisti, jak v komunikaci postupovat, nebo na která přiznání se povinnost vztahuje. Na následujících řádcích Vám proto přinášíme shrnutí celé problematiky.

  Elektronické podání je povinné pro všechny daňové subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo které mají povinný audit (§ 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád).

  To zahrnuje:

  • všechny právnické osoby, zejména tedy s.r.o a akciové společnosti, které mají datovou schránku zřízenu ze zákona,
  • vybrané fyzické osoby, které mají profesní datovou schránku, nebo si ji zřídily dobrovolně.

  V současné době řeší komora daňových poradců, jestli má dopad na fyzickou osobu existence různých druhů datových schránek. Jde tedy nejen o ty podnikatelské, ale i soukromé nebo profesní. Zatím budeme postupovat podle nejširšího výkladu: každá schránka zakládá povinnost elektronické komunikace.

  Podoba elektronického podání

  Podání musí být uskutečněno formou datové zprávy (ve formátu xml). Povinnost se vztahuje například na podání:

  1.  všech daňových přiznání řádných i dodatečných, podaných po 1.1. 2015. Příkladem muže být přiznání ke spotřební dani za rok 2014 podávané do 31.1. 2015,
  2. přihlášek k registraci a oznámení o změně registračních údajů,
  3. vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně srážkou.

   

  Změna se ale netýká všech podání, nýbrž jen těch vyjmenovaných v § 72 odst. 1 DŘ. Plná moc daňového subjektu tedy může být správci daně doručena poštou, osobním doručením na podatelnu nebo elektronicky. Stejně tak i běžná korespondence s finančním úřadem, nebo podání vysvětlení.

  Dříve využívaný způsob podání, za použití datové zprávy bez elektronického podpisu, ke kterému plátce daně dodal do 5 dnů podepsanou kopii, už nebude možný. Náprava chybějícího elektronického podpisu bude možná opět jen elektronicky: podáním datovou schránkou nebo opakovaným podáním přes EPO s uznávaným elektronickým podpisem.

  Sankce za neuskutečnění podání v povinné elektronické podobě

  Podání, jehož jedinou vadou je, že nebylo uskutečněno v předepsané elektronické formě, správce daně přijme jako bezvadné. Současně však automaticky vyměří pokutu v minimální výši 2.000 Kč (§ 247a odst. 2 DŘ). Pokud to ale uzná za vhodné, může vyměřit pokutu až do výše 50.000 Kč.

  Další zákony upravující elektronické podání platné již v roce 2014

  § 101a zákona o DPH

  Přiznání k DPH musí elektronicky podávat všichni plátci s výjimkou fyzických osob, které
  nepřekročily obrat 6 milionů korun za posledních 12 měsíců. Zároveň musí splňovat podmínku, že jim nevznikla povinnost elektronického podání. Jde tedy o subjekty, které nemusejí podávat souhrnné hlášení nebo výpisy z evidence přenesené daňové povinnosti. Přitom podle ustáleného výkladu fyzická osoba, která měla byť jen jediné souhrnné hlášení nebo přenesenou daňovou povinnost, musí podávat už všechna další přiznání k DPH výhradně elektronicky.

  Takto vzniklá povinnost podle § 101a o DPH však nemá dopad na další podání vůči správci daně. Fyzická osoba, která nemá datovou schránku, může podat například přiznání ke spotřební dani běžným způsobem i když přiznání k DPH podává povinně elektronicky.

  § 38j zákona o daních z příjmů, odst. 6

  Vyúčtování daně ze závislé činnosti výhradně v elektronické podobě musí podat plátce, který v daném roce zaměstnával více než 10 daňových nerezidentů. Takto vzniklá povinnost nemá dopad na další podání vůči správci daně.