• Daňové změny v roce 2015 – Co nás čeká v daních nového? Díl II.

  od Barbora Spáčilová | 18. prosince 2014

  O několika změnách jsme Vás již informovali v předešlém dílu novinek pro rok 2015. Dnes přicházíme s několika dalšími.

  Zákon o daních z příjmů

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zavádí řadu novinek zejména ve zdanění příjmů fyzických osob. Jednou z nich je změna osvobození od daně z příjmů u investičního životního pojištění. U něj bude osvobození i nadále podléhat pouze ta část příspěvku zaměstnavatele na investiční životní pojištění, která se váže k pojistnému na úmrtí nebo dožití (s výplatou nejdříve v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let). „Investiční“ část nebude od daně z příjmů osvobozena a bude předmětem daně. Obdobně je změněna možnost odpočtu od základu daně z příjmů u soukromého příspěvku na investiční životní pojištění.

  Na základě rozhodnutí ústavního soudu se vrací sleva na poplatníka pro pracující důchodce, navíc se zpětnou platností za celý rok 2014. Toto rozhodnutí reflektuje i úprava Zákona o daních z příjmů, která tím narovnává práva všech zaměstnanců. Znovu tak zavádí výhodnost režimu Dohody o provedení práce pro důchodce, kde do příjmu v měsíční výši 10 000 Kč neplatí poplatník žádnou daň z příjmů. Dále dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí a každé další dítě o 2400, respektive 3600 Kč ročně.

  Stropy na výdajové paušály u OSVČ

  U osob samostatně výdělečně činných dochází od 1. 1. 2015 k rozšíření stropů na výdajové paušály i pro ostatní skupiny poplatníků dle §7, a to ve výši 1 600 000 Kč pro řemeslníky a příjmy ze zemědělské výroby či lesního a vodního hospodářství, a dále 1 200 000 Kč pro příjmy z živnostenského podnikání. Pro ostatní osoby samostatně výdělečně činné zůstává zachován strop výdajového paušálu ve výši 800 000 Kč, respektive v případě nájmu ve výši 600 000 Kč.

  Novou povinností při podávání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je přiznání příjmů osvobozených od daně, a to v případě, že v kalendářním roce překročí výše takovýchto příjmů více než 5 000 000 Kč. Poplatník je povinen oznámit tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání, spolu s popisem nabytí příjmu a datem uskutečnění. Pokud tak neučiní a správce daně jej vyzve k oznámení, hrozí mu pokuta ve výši 10% celkové osvobozené částky.

  Bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy

  Nové úpravy doznaly i bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy. Majetkový prospěch z takovéto půjčky pro dlužníka od jednoho věřitele (tj. úrok, který by jinak za obvyklé ceny musel věřiteli platit) je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen pouze v jednom případě. Jde o situaci, kdy se jedná o věřitele, který je příbuzný nebo obdobný členu domácnosti, anebo pokud výše takovéhoto prospěchu nepřesáhne 100 000 Kč ročně. Zároveň se nesmí jednat o příjem ze závislé činnosti. Majetkový prospěch (neexistující úrok) z poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnavatelem zaměstnanci bude od 1. 1. 2015 osvobozen od daně z příjmů fyzických osob do výše 300 000 Kč.

  Obdobné ustanovení (osvobození majetkového prospěchu z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy od daně, a to do výše 100 000 Kč) bude od nového roku platit také u právnických osob. Takovéto omezení osvobození se nevztahuje na bezúročnou půjčku od spojené osoby – daňového nerezidenta, člena obchodní korporace, který je daňovým rezidentem ČR nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob (společník).

  Daňový řád

  Do Daňového řádu je od ledna 2015 znovu zařazen institut prominutí příslušenství daně. Zavádí možnost prominutí penále až do výše 75%, a to na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu se správcem daně. Může tak dojít k částečnému, nebo úplnému prominutí úroku z prodlení, pokud subjekt již dlužnou daň zaplatil. Finanční úřad může v takovém případě přihlédnout k objektivním důvodům prodlení a k přiměřenosti k ekonomickým poměrům společnosti.

  V neposlední řadě novela zavádí větší specifikaci pokut za nesplnění nebo nedodržení informačních a jiných povinností. Pokutu až do výše 500 000 Kč může správce daně uložit daňovému subjektu za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, a také záznamní povinnosti. Podání písemností jinak než elektronicky tam, kde to zákon vyžaduje, bude pokutováno ve výši 2 000 Kč. Toto se od 1. 1. 2015 vztahuje na přiznání k dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty, včetně registračních podání.

  Stále ještě máte otázky k daňovým změnám? Jsme tu pro Vás.