• Daňové změny od ledna 2014

  od Barbora Spáčilová | 12. ledna 2014

  Od počátku roku 2014 nabylo účinnosti ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, které novelizuje ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Opatření nahrazuje dříve používáné termíny, termíny novými, které jsou souladu s novým Občanským zákoníkem.

   

  BEZÚROČNÉ PŮJČKY

  Nové ustanovení §3, odst. 4 písm. j) a §18, odst. 2, písm. f) stanoví, že předmětem daně z příjmů není majetkový prospěch plynoucí poplatníkovi – vydlužitelovi (dříve dlužníkovi) z bezúročných zápůjček (dříve bezúročných půjček). Poskytování bezúročných půjček tedy nebude mít v oblasti daně z příjmů žádné daňové dopady. To však neplatí mezi spojenými osobami. Novelizované ustanovení § 23 odst. 7) zákona o daních z příjmů upravuje situace, kdy jsou ve vztazích mezi spojenými osobami sjednávány jiné ceny než tržní.  Nově tak zákon upravuje základ daně také v případě, kdy je sjednaná cena mezi poplatníky daně z příjmu rovna nule.

   

  PRODLOUŽENÍ DOBY OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE CENNÉHO PAPÍRU

  Příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let; jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let.

   

  SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

  Pro zdaňovací období let 2013 až 2015 bylo v loňském roce zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob.  Výše zdanění je sedm procent z rozdílu mezi součtem příjmů ze zaměstnání (nebo dílčího základu daně z podnikání) a 48násobkem průměrné mzdy. Ta se stanoví podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob bylo upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

  Tzv. milionářskou daň platí ti, jejichž základ daně činil pro rok 2013 nejméně 1 242 432 Kč, přičemž od roku 2014 se tento limit zvyšuje na 1 245 216 Kč za rok.

  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) milionářskou daň zaplatí v rámci daňového přiznání. Zaměstnanci budou povinni podat přiznání k dani z příjmů v případě, že alespoň v jednom měsíci budou podléhat solidárnímu zvýšení daně. V roce 2013 tedy postačí, když hrubý měsíční příjem zaměstnance přesáhne 1/12 z limitu pro pojistné na sociální zabezpečení, tedy částku 103 536 Kč. To platí i v případě, že se v rámci celoročních příjmů na daného zaměstnance solidární zvýšení daně nakonec aplikovat nebude.

   

  ZRUŠENÍ DANĚ DAROVACÍ A DANĚ DĚDICKÉ

  Zákonné opatření Senátu integruje daň darovací a daň dědickou do Zákona o dani z příjmů. Nově vzniklé ustanovení §4a a §19b osvobozuje od daně majetek získaný děděním bez ohledu na příbuznost stran (již pro osvobození není podmínkou příbuzenecký vztah k zůstaviteli).

   

  ZVÝŠENÍ MAXIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PRO DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

  Maximálním vyměřovacím základem pro důchodové pojištění je i nadále 48násobek průměrné mzdy, částka v roce 2014 činí 1.245.216 korun. Pro zdravotní pojištění není žádný maximální vyměřovací základ stanoven. Pojistné na zdravotní pojištění bude nadále odváděno z veškerých příjmů ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

   

  SRÁŽKOVÁ DAŇ U DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

  Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem jsou samostatným základem daně pro zdanění srážkou podle zvláštní sazby. To v případě, že se jedná o příjmy ze závislé činnosti na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč (do konce roku 2013 byl limit stanoven na 5 000 Kč). Úprava se vztahuje na plátce daně, u kterého zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani.

   

  ZMĚNY MINIMÁLNÍCH ZÁLOH NA POJISTNÉ

  Záloha na důchodové pojištění je stanovena od 1.1.2014 na 1 894 korun a na zdravotní pojištění na 1 752 korun.

   

  ZTRÁTA Z PRODEJE POZEMKU

  Ztráta z prodeje pozemku bude od 1.1.2014 daňově uznatelným nákladem, avšak pouze pro právnické osoby.

   

  ZMĚNA ÚPRAVY VE ZDANĚNÍ POZEMKŮ

  Ke změně od 1.1.2014 došlo i Zákoně o dani z nemovitosti. “Předmětem daně z pozemků nebudou nově pozemky, které jsou součástí jednotky spolu s těmi, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Zdanění bude řešeno zdaněním jednotky, kde se koeficient násobící výměru podlahové plochy jednotky zvýší z dosavadních 1,2 na 1,22.

   

  OPRAVNÉ POLOŽKY K NEPROMLČENÝM POHLEDÁVKÁM

  Novelou prošel i zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992, který mj. upravuje tvorbu zákonných opravných položek (§ 8a– podmínka soudního a obdobného vymáhání bude platit pouze pro pohledávky nad 200 tis. Kč nabyté postoupením). Nově mohou opravné položky k pohledávkám vytvářet poplatníci, pokud od doby splatnosti uplynulo více než:

  a) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,

  b) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

  Tato úprava se však bude vztahovat až na pohledávky vzniklé po 1. 1. 2014.