• Další daňové a související změny od 1.1.2013

  od Aleš Vávra | 6. ledna 2013

  Celkové konsolidační úsilí vlády musí být vůči rozpočtu pro rok 2013 podle ministra financí Miroslava Kalouska minimálně 56 miliard korun, tedy aby byl schodek veřejných financí pod třemi procenty HDP. „Tento schválený soubor změn je nezbytný příspěvek k tomuto konsolidačnímu úsilí,“ uvedl po schválení balíčku novel daňových zákonů vládou ministr financí Miroslav Kalousek.

  První část schválených opatření vstoupí v účinnost v roce 2013. Jedná se o:

  • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob;
  • zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům;
  • zrušení tzv. zelené nafty;
  • zvýšení daně z převodu nemovitosti o jeden procentní bod.

  Další změny mají alejen dočasnou účinnosta mají tak platit od roku 2013 do konce roku 2015. Mezi tato dočasná opatření patří:

  • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 procent;
  • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce;
  • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod;
  • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění;
  • sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení.

   

  OMEZENÍ VÝDAJOVÝCH PAUŠÁLŮ U DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

  Uplatní-li poplatník daně z příjmu fyzických osob za období od 1.1.2013 výdajový paušál namísto prokazatelně vynaložených výdajů, může tak učinit s těmito omezeními:

  a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, z lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živností řemeslných jako doposud,

  b) 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných jako doposud,

  c) 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (příjmy právníků, lékařů, znalců, architektů, daňových poradců, insolvenčních správců atp.) nebo z příjmů z užití nebo poskytnutí autorských práv nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,

  d) 30 % z příjmů podle odstavce 2 písm.

  e); nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

  Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit.

  Obdobně u příjmů z pronájmu lze může fyzická osoba uplatnit výdajový paušál ve výši 30 % z příjmů z pronájmu, nejvýše však do částky 600 000 Kč.

  Uplatní-li  fyzická osoba výdaje paušální částkou a součet dílčích základů daně, u kterých byly tyto paušály uplatněny je vyšší než 50% celkového základu daně, nebude moci uplatnit daňové zvýhodnění na děti a manželku.

   

  SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
  Pro zdaňovací období let 2013 až 2015 bude zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši sedmi procent z rozdílu mezi součtem příjmů ze zaměstnání (závislé činnosti) nebo dílčího základu daně z podnikání a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

  Tzv. milionářskou daň budou platit ti, kdo budou mít základ daně nejméně 1,2 milionů ročně, u zaměstnanců to pak vychází na cca 100 tisíc korun měsíčně.

  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) milionářskou daň zaplatí v rámci daňového přiznání. Zaměstnanci budou povinni podat přiznání k dani z příjmů v případě, že alespoň v jednom měsíci budou podléhat solidárnímu zvýšení daně.

   

  ZRUŠENÍ ZÁKLADNÍ SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PRO DŮCHODCE
  Sleva na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce bude v letech 2013 až 2015 vzhledem k fiskální situaci zrušena.

   

  ZVÝŠENÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ VŮČI DAŇOVÝM RÁJŮM
  Srážková daň na příjmy nerezidentů mimo státy EU a mimo země, s nimiž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění se uplatňuje od 1.1.2013 ve výši 35%.

   

  ZVÝŠENÍ DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI

  Daň z převodu nemovitostí je od 1.1.2013 navýšena o jeden procentní bod ze 3% platných do 31.12.2012 na 4%. Nastala-li skutečnost, která byla předmětem daně

  z převodu nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se sazba daně z převodu nemovitostí podle § 15 zákona č. 357/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   

  ZRUŠENÍ TZV. ZELENÉ NAFTY

  Vzhledem k omezeným možnostem efektivní kontroly dochází k častému zneužívání této daňové výjimky (možnost vrácení části spotřební daně z minerálních olejů použitých v zemědělské prvovýrobě). Zároveň dojde též ke snížení administrativního zatížení, a to jak na straně plátců spotřební daně, tak na straně správce daně.

   

  ZRUŠENÍ STROPŮ U POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
  Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.