Rozdělení účetních jednotek do kategorií

S rozdělením podniků do kategorií souvisí i požadavky na vedení účetnictví, sestavování účetní závěrky a zveřejňování zejména v následujících oblastech:

  • Mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky pokud nemají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem:
  1. Mají možnost vést účetnictví a sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu.
  2. Nemusí zveřejnit výkaz zisku a ztráty.
  3. Mohou sestavit přílohu k účetní závěrce pouze v základním (omezeném) rozsahu.

 

  • Střední účetní jednotky a velké účetní jednotky:
  1. Mají povinnost sestavit a zveřejnit přehled o peněžních tocích.
  2. Mají povinnost sestavit a zveřejnit přehled o změnách vlastního kapitálu.

 

  • Účetní jednotka, která prezentuje pouze vybrané údaje ze své účetní závěrky, uvede, že se jedná pouze o vybrané údaje z účetní závěrky a kde je účetní závěrka uložena. K těmto vybraným údajům se nepřikládá zpráva auditora, účetní jednotka pouze uvede druh výroku auditora k účetní závěrce a v případě, že auditor zvláštním způsobem upozornil na jakékoli záležitosti, pak i odkaz na tyto záležitosti.

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

V návaznosti na již účinný zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob byl v novele zákona o účetnictví nahrazen pojem „obchodní rejstřík“ „veřejným rejstříkem“. Z toho vyplývá, že nově zveřejňovat účetní závěrku musejí nejen subjekty zapsané ve veřejném rejstříku (dříve obchodním rejstříku), ale i účetní jednotky zapsané v jakémkoliv rejstříku.

  • Pro všechny účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku je lhůta pro zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky.
  • Pro UJ s povinným auditem zůstává lhůta stejná – 30 dní od ověření účetní závěrky auditorem, novinkou je upřesnění, že UJ, které mají povinný audit, zveřejňují účetní závěrku v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás.