• Bezúročné zápůjčky

  od Jaroslava Dolejšová | 30. října 2015

  Pro právě probíhající zdaňovací období r. 2015 platí nová úprava bezúročných zápůjček v návaznosti na daň z příjmů právnických osob. Osobě přijímající bezúročnou zápůjčku  tzv. vydlužiteli vzniká  majetkový prospěch, který představuje výhodu vyplývající z úspory úrokových nákladů. Tento majetkový prospěch u vydlužitele bude předmětem zdanění, pokud jeho výše přesáhne hodnotu 100 000 Kč od jednoho věřitele za zdaňovací období. Citované ustanovení má dva praktické problémy.

  První z nich je stanovení hodnoty majetkového prospěchu, která bude dána tržní úrokovou mírou (tj. úrokem, který vydlužitel není povinen uhradit) v případě poskytování úročené zápůjčky. Jelikož výše úrokových sazeb u těchto zápůjček není zcela běžně známá, bude se muset vydlužitel patrně řídit úrokovou sazbou platnou v daný čas a v daném místě pro úvěrové produkty. Tento fakt dále zatíží daňový subjekt důkazním břemenem při případné daňové kontrole.

  Druhým problémem je návaznost ustanovení na stávající zažitou praxi v případě zápůjček člena obchodní korporace, resp. společníka do vlastní společnosti. Dosud bylo obecně přijímáno, že zápůjčky s úrokem nižším než tržním, resp. nulovým, nemají dopad do daňového základu pro žádnou ze smluvních stran. Společníci si tak úsporou nákladů za úroky zhodnocovali majetkové podíly a jejich potenciálním protiplněním mohl být o to vyšší podíl na zisku, u přijímajících společností se také nejednalo o majetkový prospěch, jelikož protiplněním opět mohla být výplata podílů na zisku.

  Pokud by však platil doslovný výklad majetkového prospěchu dle prvního odstavce, pro společnost přijímající zápůjčku by se nově od r. 2015 jednalo také o zdanitelný příjem, v případě, že by překročil 100 000 Kč za zdaňovací období.

  Dle stávajících avšak neoficiálních výkladů z prostředí daňové správy by nadále mohl platit výklad, který jak na straně vydlužitele, tak na straně zapůjčitele, majetkové zvýhodnění v podobě neuplatněného či nízkého úroků nevidí.  Až praxe, soudní judikáty či případné stanoviska GFŘ v budoucnu ukážou, jak spornou situaci vykládat, přičemž daňové riziko je v tomto případě na poplatníkovi.

  Dovolíme si Vás v této věci upozornit, že majetkový prospěch dle zákona o daních z příjmů nenastává již při minimálním úroku stanoveném ve smlouvě o půjčce (je totiž placen úrok v jisté výši). V takovém případě navíc u zápůjčky od společníka společnosti nadále v plném rozsahu platí výše zmíněné ustanovení, že zápůjčky s úrokem nižším než tržním nemají daňově negativní dopad pro žádnou ze smluvních stran.